Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №99/07.10.2016 г.
Относно: Приемане на "Програма за управление на отпадъците на Община Сопот 2016-2020 г.".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №99/1 от 22.12.2016 г. на ПК "УТ...."

2. Становище вх. №99/3 от 10.03.2017 г. на ПК "УТ...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №128/25.01.2017 г.
Относно: Изпълнението на химна на Република България и стихотворението "Аз съм българче" от Иван Вазов в училищата и детските градини на територията на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №128/1 от 02.03.2017 г. на ПК "ОКЗ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №129/26.01.2017 г.
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот да заплати извършения от ЕТ "ДРАГАНОВ-101-ИВАН ДРАГАНОВ" неотложен авариен ремонт на покрива на МБПЛ "Иван Раев" ЕООД  гр. Сопот, за който 16.02.2015 г. е подписан от двете страни Протокол обр. 19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №130/01.02.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.207 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №130/1 от 01.03.2017 г. на ПК "СД...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №131/01.02.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

2. Изтегляне вх. №131/1 от 10.03.2017 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №132/09.02.2017 г.
Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на Общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №132/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №133/13.02.2017 г.
Относно: Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ.Сопот в м."Борова гора" (извън урбанизираната територия)  за "Обществено обслужване-Сезонни бунгала".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №134/14.02.2017 г.
Относно: Изменение на Решение № 298, взето с поименно гласуване с протокол № 51 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 28.07.2015 г. за ползване на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект № DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2017-2013" на МОСВ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане изх. №134/1 от 22.02.2017 г. на ПК "БФ"

2. Изтегляне вх. №134/3 от 28.02.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №135/15.02.2017 г.
Относно: Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за улично осветление в Община Сопот чрез договор с гарантиран резултат /ЕСКО договор/.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане изх. №135/1 от 22.02.2017 г. на ПК "СД"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №136/17.02.2017 г.
Относно: Определяне на правила за ползване на мери, пасища и ливади на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №136/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №137/20.02.2017 г.
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2016 г. - декември 2016 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №137/1 от 10.03.2017 г. на ПК "АПВ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №138/21.02.2017 г.
Относно: Приемане на "ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ГР. СОПОТ".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Справка вх. №138/1 от 01.03.2017 г. 

2. Искане изх. №138/2 от 02.03.2017 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №139/21.02.2017 г.
Относно: Приемане на "НАРЕДБА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Справка вх. №139/1 от 01.03.2017 г.

2. Искане изх. №139/2 от 02.03.2017 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №140/21.02.2017 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К  - Пловдив, свикано на 17.03.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК--02-19 от 03.02.2017 г. и наш вх.№ С-565 от 07.02.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана  от "В и К" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №140/1 от 10.03.2017 г. на ПК "УТ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №141/28.02.2017 г.
Относно: Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-87 от 23.01.2017 г. за възстановяване на предоставено авансово финансиране по реда на Указание на министъра на финансите ДДС № 6 от 2011 г. по проект№ DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" на МОСВ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №141/1 от 10.03.2017 г. на ПК "БиФ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №142/02.03.2017 г.
Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание § 27 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с. Анево.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №142/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становище № В-39-2/02.03.2017 г.
Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Община Сопот за 2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становище №143/09.03.2017 г.
Относно: Удължаване срока на договор за наем сключен с "Табак Маркет" АД

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне вх. №143/1 от 15.03.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становище №144/23.03.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.176.101 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Сарая" за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство", обединяването му с поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастралната карта на гр. Сопот, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство и обществено обслужване" и отреждане на същия за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------