Търсене

Община Сопот
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А


На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот свиквам редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 29.12.2015 г. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД


1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

-            питане с вх.№ В-213/23.11.2015 г. от общ.съветник Николай Новаков;

-            питане с вх.№ В-215/24.11.2015 г. от общ.съветник Николай Новаков;

-            питане с вх.№ В-248/15.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

-            питане с вх.№ В-250/16.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

1.2. Питания:

 

2. Докладна записка с вх.№ 275/15.05.2015 г. – Приемане на Годишния финансов отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2014 година.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 310/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.171.642 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Под краварника" за определяне на ново предназначение на имота - за"Кравеферма".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 316/16.10.2015 г. – Даване на предварително съгласие за процедиране по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ППЗСПЗЗ/ за промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот ПИ с идентификатор 68080.173.278 от "пасище" в "местен път", находящ се в гр.Сопот местност "Над техникума".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 6/23.11.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Борова гора" (извън урбанизираната територия) за "Обществено обслужване- Сезонни бунгала"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 7/23.11.2015 г. – Даване разрешаване за изготвяне на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.387 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Над техникума" за определяне на ново предназначение на имота- за "Обществено обслужване- Къща за гости".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 8/25.11.2015 г. – Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение /Анекс/ към Договор № Д-59/01.10.2015 за предоставен терен общинска собственост.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 9/25.11.2015 г. – Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение /Анекс/ към Договор № Д-60/01.10.2015 за предоставен терен общинска собственост.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 10/26.11.2015 г. – Определяне на представител на Общински съвет Сопот - делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 11/26.11.2015 г. – Приемане на Правилник за устройството и дейността на Къща- музей "Иван Вазов"- гр. Сопот.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

 

11. Докладна записка с вх.№ 12/02.12.2015 г. – Определяне индивидуалните основни месечни заплати на Председателя на Общински съвет Сопот, Кмета на Община Сопот и Кмета на с. Анево.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

12. Докладна записка с вх.№ 13/04.12.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.5580 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 14/04.12.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.584 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

14. Докладна записка с вх.№ 15/11.12.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 68080.465.1 и 68080.465.477 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

15. Докладна записка с вх.№ 16/11.12.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.571 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

16. Докладна записка с вх.№ 17/11.12.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.466.587 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ. Сопот в местност "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство"

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

17. Питания, и предложения на граждани.

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 26.11.2015 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Писмо с вх.№ В-189/27.10.2015 г., относно: Становище по удължения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Пловдив за периода 2014 – 2016 г.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот


2. Докладна записка с вх.№ 3/17.11.2015 г. – Актуализация на Бюджет 2015, приет с Решение № 269/26.02.2015 г. на Общински съвет – Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 19.11.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с вх.№ 1/17.11.2015 г. -  Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Сопот в мандат 2015-2019 г. Наименование на постоянните комисии. Численост на постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на председатели на постоянните комисии.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 2/17.11.2015 г. - Избор зам.председатели на Общински съвет - Сопот

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 14.10.2015 г. /сряда/ от 13.00 часа в малката зала на НЧ“Иван Вазов-1871 г.“ – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Питания:

2. Писмо вх.№ В-178/1 от 01.10.2015 г. на Областния управител на област Пловдив, относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 306, взето с поименно гласуване с протокол № 52 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 16.09.2015 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 308/10.09.2015 г - Участието на Община Сопот в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) и във връзка с продажбата на получени отпадъци от метал, пластмаса, хартия и стъкло, при обработката на отпадъци депонирани в „Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря“.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 309/15.09.2015 г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68080.27.41, 68080.27.45 и 68080.27.46 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сопот, общ.Сопот в м.“Гара Сопот" за определяне ново предназначение на имота с проектен идентификатор 68080.27.902 - за "Предприятие за преработка на бели меса"

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 311/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.258.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Арменица" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 312/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.258.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Арменица" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 313/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 314/30.09.2015 г. – Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2015 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 315/06.10.2015 г. - Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското търговско дружество „МБДПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на учредителния акт.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

 

10. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 16.09.2015 г. /сряда/ от 10.00 часа в малката зала на НЧ“Иван Вазов-1871 г.“ – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Питания:

2. Докладна записка с вх.№ 269/23.03.2015 г - Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Кафе - сладкарница "Червено петле" с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.501.1518.13 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 286/27.07.2015 г. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.584 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 287/27.07.2015 г. – Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.172  по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 288/27.07.2015 г. – Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.529 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 289/30.07.2015 г. – Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 290/30.07.2015 г. – Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.197 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 291/05.08.2015 г. – Разрешение за съществуването на формирана паралелка – Х клас, профил „Технологичен“ с брой ученици под нормативно определения в СОУ“Иван Вазов“ – Сопот за учебната 2015/2016 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 292/06.08.2015 г - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура външно ел. захранване  до обект: ”Еко къмпинг за палатки и места за паркиране на кемпери и каравани” от ТП „Пайталка” намиращ се в ПИ 68080.171.177 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот до УПИ 00480.46.30, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 293/06.08.2015 г - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електропровод, водопровод и канализация до ПИ с идентификатори 68080.174.43 /проектен № 68080.174.577/ и 68080.174.76 /проектен № 68080.174.576/ по КККР на гр.Сопот, Община Сопот, област Пловдив.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 294/06.08.2015 г. - Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план- Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 295/06.08.2015 г. – Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.175.11 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Над техникума”  - “Жилищно застрояване”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

13. Докладна записка с вх.№ 296/18.08.2015 г. - Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода януари 2015 г. – юни 2015 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

14. Докладна записка с вх.№ 297/20.08.2015 г. – Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2015 г. – юни 2015 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

15. Докладна записка с вх.№ 298/01.09.2015 г. – Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), частично за УПИ 68080.131.22, УПИ 68080.131.23,  УПИ 68080.131.24,  УПИ 68080.131.25, УПИ 68080.131.26, УПИ 68080.131.27 и УПИ 68080.131.28 по КККР на гр. Сопот   и разпореждане с общинска собственост.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

16. Докладна записка с вх.№ 299/01.09.2015 г. – Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.587 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

17. Докладна записка с вх.№ 300/01.09.2015 г. – Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване  на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.717.4 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

18. Докладна записка с вх.№ 301/01.09.2015 г. – Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Павилион за закуски”, находящ се в НУ „Неделя Петкова” – ПИ  с идентификатор  68080.501.918.1,  ул. „Ив. Вазов” № 51 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

19. Докладна записка с вх.№ 302/02.09.2015 г. – Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.130.99 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, община Сопот в м.”Малкия друм” (извън урбанизираната територия)  за “Обслужващи дейности”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

20. Докладна записка с вх.№ 304/07.09.2015 г. – Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Сопот и длъжността Кмет на с. Анево.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

21. Докладна записка с вх.№ 305/07.09.2015 г. – Обявяване на 14/31 ид. части - публична общинска собственост от поземлен имот /ПИ/ с кадастрален идентификатор /КИ/: 68080.502.9 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот - в частна общинска собственост.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

22. Докладна записка с вх.№ 306/07.09.2015 г. – Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.406.176 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, община Сопот в м."Яса тепе" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

23. Докладна записка с вх.№ 307/07.09.2015 г. – Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.176.21 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ.Сопот в м."Сарая" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

24. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 28.07.2015 г. /вторник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

- питане с вх.№ В-138/22.06.2015 г. от общ.съветник Мариана Кацарова;

1.2. Питания:

2. Докладна записка с вх.№ 282/12.06.2015 г - Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект № DIR 51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 283/07.07.2015 г. - Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.466.589 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя"

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 284/07.07.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.174.11 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" - "Обществено обслужване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 22.06.2015 г. /понеделник/ от 13.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Нареждане относно: Поправка на явна техническа грешка в Решения № 286 и 288 в т.ч. и в приложения 1 към тях, взети с поименно гласуване с протокол № 48 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на  27.05.2015 г., по докладни записки с номера, съответно 267/23.03.2015 г. и № 270/23.03.2015 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

2. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

2.1. Отговори на:

-  питане с вх.№ В-105/25.05.2015 г. от общ.съветник Константин Константинов;

-  питане с вх.№ В-106/25.05.2015 г. от общ.съветник Васко Попов;

-  питане с вх.№ В-107/25.05.2015 г. от общ.съветник Деян Дойнов;

-  питане с вх.№ В-108/25.05.2015 г. от общ.съветник Деян Дойнов;

-  питане с вх.№ В-109/25.05.2015 г. от общ.съветник Тодор Богданов;

-  питане с вх.№ В-110/25.05.2015 г. от общ.съветник Тодор Богданов;

2.2. Питания:

3. Писмо от Областния управител на област Пловдив с изх.№ АК-01-114#2 от 09.06.2015 г. и вх.№ на ОбС – Сопот В-116/1 от 10.06.2015 г. относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 291 в пункт т.1; т.2; пункт III, взето с протокол № 48/27.05.2015 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 276/15.05.2015 г. - Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на СБДПЛ "Иван Раев  - Сопот" ЕООД.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 279/01.06.2015 г. - Сключване на договор със СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПАЦИЕНТ" с цел стабилизиране и надграждане управлението на икономическата и медицинската дейност на "СБДПЛ Иван Раев - Сопот" ЕООД.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 281/11.06.2015 г. – Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на „Медицински център 1 – Сопот“ ЕООД.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 277/21.05.2015 г. - Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, представляващ І-ви етаж, западно крило със самостоятелен вход от сграда с идентификатор 68080.503.1358.1, попадаща в имот 68080.503.1358, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот /УПИ І, кв. 62 по РП на гр.Сопот/с акт за ПОС № 263/22.04.2015 г., на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на Дирекция бюро по труда /ДБТ/ - Карлово, филиал Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 08.06.2015 г. /понеделник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с вх.№ 280/04.06.2015 г. -  Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското търговско дружество „СБДПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на учредителния акт.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 27.05.2015 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 265/23.03.2015 г. - Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 40 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - за търговски обект за продажба на закуски и/или търговски модул по смисъла на чл.56 от ЗУТ.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 266/23.03.2015 г. - Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 43 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - за търговски обект и/или търговски модул по смисъла на чл.56 от ЗУТ.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 267/23.03.2015 г. - Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 268/23.03.2015 г. - Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8338.2 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 270/23.03.2015 г. - Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 271/08.04.2015 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:" Подземна кабелна линия 20 Kv част от трасе - "Метоха" към трафопост "Пайталка" в землището на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 273/23.04.2015 г. -  Приемане на Наредба за условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 274/05.03.2015 г. – Обявяване на имот с кадастрален идентификатор: 680080.501.74 с площ от 34 кв.м. и 68080.501.75 с площ от 20 кв.м. – публична общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот – в частна общинска собственост.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

10. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 26.03.2015 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

1.1. Питане от Деян Дойнов – вх.№ В-70/23.03.2015 г.

1.2. Питане от Тодор Богданов – вх.№ В-71/23.03.2015 г.

2. Докладна записка с вх.№ 258/12.03.2015 г. -  Приемане на план за действие на община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация   ( 2015-2017 г.).

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 259/12.03.2015 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план  за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Отливен канал 1 и Главен канализационен клон 7, за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 260/12.03.2015 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (югозападна част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 261/12.03.2015 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (северна част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 262/12.03.2015 г. - Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура за електропровод, водопровод и канализация до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68080.174.43 /проектен №, 68080.174.577/ и 68080.174.76 /проектен № 68080.174.576/ по кадастрална карта  и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот, община Сопот в м.”Над техникума”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 26.02.2015 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 246/19.01.2015 г. - Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.174.1 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" - "Жилищно строителство"

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 247/19.01.2015 г. - Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Гара Сопот" за определяне ново предназначение на имотите с проектни идентификатори 68080.27.50 - за "тренировъчна и спортна конна база" и 68080.27.51 - за "конюшня и административно-битова сграда".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 248/21.01.2015 г. - Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 249/27.01.2015 г. - Промяна на Наредба за определяне на размера и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот, приета с Решение № 176, взето с поименно гласуване с протокол № 28 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 19.12.2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 250/27.01.2015 г. - Промяна на Наредба за  размера на местните данъци в Община Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 5 от 21.02.2008 г., изм. и допълн. с Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г., Решение № 215, взето с поименно гласуване на 29.01.2010 г., Решение № 280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 284, взето с протокол № 45 от 23.02.2011 г., Решение № 177, взето с протокол № 28 от 19.12.2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 251/27.01.2015 г. - Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2015 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ в Община Сопот за 2014 г., внесен в ОбС с писмо № В-24 от 28.01.2015 г.

Докладва:Марин Бодуров – Общински съветник и Председател на ПК“ОКЗ“ 

9. Докладна записка с вх.№ 252/30.01.2015 г. - Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода юли 2014 г. - Декември 2014 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 253/03.02.2015 г. - Отчет на ВК създадена с Решение № 245, взето с протокол № 39 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.10.2014 г.

Докладва : Христо Цолев – Общински съветник и Председател на ВК

11. Докладна записка с вх.№ 254/09.02.2015 г. - Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.465.5539 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно застрояване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 255/13.02.2015 г. - Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2014 г. - Декември 2014 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

13. Докладна записка с вх.№ 256/19.02.2015 г. - Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.174.574 - публична общинска собственост с площ, от 134 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска собственост.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

14. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 22.01.2015 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 236/27.11.2014 г. - Поемане на дълг за собствен принос - 3% по проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 243/09.01.2015  г. - Изменение на Решение №172/28.11.2013 г. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 244/12.01.2015 г. - Признаване право на собственост  за имот пл. №166 /по КВС землище на гр.Сопот/ - 68080.176.166, местност "Сарая" по КККР на гр.Сопот, собственост на Анка Пенчева Дундова, придобит по реда на § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 08.01.2015 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с вх.№ 241/19.12.2014 г. -  Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.501.102 - публична общинска собственост с площ от 33 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска собственост.

Докладва: Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

2. Докладна записка с вх.№ 242/22.12.2014 г. -  Удължаване срока на действие на договор № Д-4/Ю-01-05 от 10.01.2011 г. с В и К Пловдив за експлоатация и оперативно управление на Пречиствателна станция за битови отпадни води на гр.Сопот.

Докладва: Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 22.12.2014 г. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 203/14.05.2014 г. -  Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2013 година.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 232/07.11.2014 г. - Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.175.9 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" - "Жилищно строителство".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот 

4. Докладна записка с вх.№ 237/02.12.2014 г. - Съгласуване на цената на входните билети за посещение и услугите в Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и Председател на ПК“ОКЗ..“

5. Докладна записка с вх.№ 238/02.12.2014 г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС-Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 240/16.12.2014 г. - Предложение за съдебни заседатели при Районен съд-Карлово за мандат 2015-2019г.

Докладва : Диана Недкова – общински съветник и Председател на ВК

7. Питания и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 16.12.2014 г. /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 239/15.12.2014 г. - Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот, възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № 58-111-74-265, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” .

 

Докладва: Веселин Личев – Кмет на Община Сопот


Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 24.11.2014 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 233/17.11.2014 г. - Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9 от 12.11.2014 г.на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 12.12.2014 г.

Докладва: Мариана Кацарова - Председател на ОбС – Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 234/19.11.2014 г. - Създаване на временна комисия /ВК/ за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели от община Сопот за Районен съд – Карлово с мандат 2015 г. – 2019 г.

Докладва: Мариана Кацарова - Председател на ОбС – Сопот 

 

  

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОT

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 10.11.2014 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 231/03.11.2014 г. - Предложение за избор на Управител на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, след проведен конкурс за възлагане управлението на общинското дружество обявен с Решение № 217, взето с поименно гласуване протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 20.05.2014 г.

Докладва: Марин Бодуров – Зам.председател на ОбС и Предсдеател на конкурсната комисия

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 29.10.2014 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:

-         питане от Васко Попов - изх.№ И-182/1/12.09.2014 г.

2. Докладна записка с вх.№ 191/03.04.2014 г. -  Отчет на ВК за извършване на проверка на дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

Докладва : Катя АдърскаПредседател на ВК  

 

3. Докладна записка с вх.№ 195/09.04.2014 г. - Предварително съгласие за изменение  границите на имот с идентификатор 68080.501.1583 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, /УПИ I-детско учреждение кв.53, ул.8-ми март, 1-ви май и ул.Ген.Андреев по регулационен план /РП/ на гр.Сопот/, съгласно приложената схема-предложение.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 205/28.05.2014 г. - Даване съгласие за изграждане на комбинирана спортна площадка, мини голф игрище, детска площадка, мемориален кръст, открит амфитеатър и ажурна ограда в УПИ-ХХIV-за парк, кв.14, по РП на гр.Сопот, съгласно одобрена схема на ОЕСУТ-Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 209/01.07.2014 г. - Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Ноември 2011 г. - Юни 2014 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 214/29.07.2014 г. - Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 215/31.07.2014 г. - Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2014 г. - юни 2014 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС – Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС-Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 219/04.09.2014 г. - Приемане /одобряване/ на актуализирана експертиза за определяне на месечна наемна цена за отдаване под наем чрез конкурс на "Павилион за закуски" в НУ "Неделя Петкова"

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 221/09.09.2014 г. - Участие в програма на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат /ДГР/ с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор"

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 222/23.09.2014 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.1 по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

11. Докладна записка с вх.№ 223/23.09.2014 г. -  Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.195  по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

12. Докладна записка с вх.№ 224/23.09.2014 г. -  Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.483  по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 225/23.09.2014 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.174  по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

14. Докладна записка с вх.№ 226/29.09.2014 г. -  Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2014 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

15. Докладна записка с вх.№ 227/02.10.2014 г. -  Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот - помещение №1 и №2 от "Дом на книгата" с идентификатор 68080.502.1525.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, ул. „Васил Левски" №4

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

16. Докладна записка с вх.№ 229/10.10.2014 г. -  Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 68080.174.43 и 68080.174.76 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно строителство".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

17. Докладна записка с вх.№ 230/10.10.2014 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.527 по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

18. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  Извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 08.09.2014 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 198/17.04.2014 г. -  Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, попадащ в ПИ с КИ 68080.501.5038 по КККР на гр.Сопот /УПИ Х-паркинг, кв.9 ул.Ив.Вазов по РП на гр.Сопот/ за поставяне на ВПС - Павилион и сенник по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност в гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

2. Докладна записка с вх.№ 216/31.07.2014 г. - Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – парцеларен  план ( ПУП - ПП  ) на елементи на техническата инфраструктура за трасе на нова подземна кабелна линия 20 KV във връзка с изместване на съществуващо трасе на въздушна линия на електропровод извън урбанизираната територия.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 218/28.08.2014 г. - Даване съгласие за извършване на строително - монтажни работи /СМР/ на 2 бр. оранжерии, попадащи в имоти частна общинска собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.131.210 и 68080.131.211 по кадастралната карта и кадастрални регистри/КККР/ на гр. Сопот, местност „Малкия друм“.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 220/05.09.2014 г. - Разрешение за съществуването на формирана паралелка с брой ученици под нормативно определения.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  Извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 21.08.2014 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение с вх. В-166/1 от 18.08.2014 г. - Удостояването на доц. Иван Лилов Налбантов със званието   „Почетен гражданин на град Сопот“

Докладва: Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 217/18.08.2014 г. - Промяна в състава на ПК ”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост”, ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм” и ПК“Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“.

Докладва: Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 07.08.2014 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Обявяване на Решение №   195-МИ от 31.07.2014 г. на Общинската избирателна комисия - община Сопот. Полагане на клетва от избрания общински съветник – Любомир Атанасов Атанасов.

2. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:
-   питане от Мариана Кацарова - изх.№ И-157/17.07.2014 г.

3. Докладна записка с вх.№ 198/17.04.2014 г. -  Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, попадащ в ПИ с КИ 68080.501.5038 по КККР на гр.Сопот /УПИ Х-паркинг, кв.9 ул.Ив.Вазов по РП на гр.Сопот/ за поставяне на ВПС - Павилион и сенник по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност в гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 212/14.07.2014 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура /електропровод и водопровод/ за захранване на поземлени имоти с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35,  68080.174.36 и част от  68080.174.272  /имот с проектен идентификатор 68080.174.575/ по КККР на гр.Сопот, община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 213/14.07.2014 г. -  Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура електропровод за обект: "Автосалон, магазин, офис и складове" в ПИ 68080.123.1 по КККР на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Писмо с вх.№ В - 146/01.07.2014 г. на Министъра на регионалното развитие,  относно: Съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от съответния ВиК оператор

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

7. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 17.07.2014 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 204/22.05.2014 г. -  Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА - ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СОПОТ.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 3. Докладна записка с вх.№ 207/24.06.2014 г. - Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в Община Сопот за мандат 2014 - 2016 год.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 208/25.06.2014 г. -  Приемане на нова „Наредба за условията и реда за учредяване на търговски дружества, за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Сопот“

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 210/07.07.2014 г. - Приемане на правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Сопот - туризъм, градоустройствена и жилищна политика.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 211/08.07.2014 г. - Освобождаване на управителя на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството;

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник

 

7. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  Извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 19.06.2014 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 206/10.06.2014 г. - Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД;

Докладва: Катя Адърска-Даскова – Председател на ПК“БиФ“

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 20.05.2014 г. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Писмо с вх.№ В-109/1 от 07.05.2014 г. на Областния управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане Решение № 206, взето с протокол № 32 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 23.04.2014 г. 

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС

3. Докладна записка с вх.№ 190/03.04.2014 г. -  Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

Докладва : Катя Адърска-Даскова – Председател на ПК“БФ“

4. Докладна записка с вх.№ 200/25.04.2014 г. - Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със Заповед №528/30.07.2008 г. Протоколно решение №4 от 23.04.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив /за обезщетяване на собственици по реда на §27 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ-ДВ бр.62/10.08.2010 год.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 201/07.05.2014 г. -  Приемане на "Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на Община Сопот".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 202/07.05.2014 г. -  Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с Решение № 112, взето с протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 11.03.2013 г. и обявяване на нов конкурс.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС

7. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 23.04.2014 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:

1.1 питане с вх.№ В-83/21.03.2014 г. от групата на общ.съветници на ПП“ГЕРБ“;

 

2. Докладна записка с вх.№ 185/14.03.2014 г. – Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.398.191, 68080.398.198, 68080.398.240, 68080.399.177, 68080.399.241, 68080.399.324, 68080.399.480, местност „Бозалан“ чрез търг с явно наддаване.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 188/19.03.2014 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Павилион - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор –(КИ) 68080.502.1580.5, попадащ в имот ПИ 68080.502.1580 по кадастрална карта /КК/ на гр.Сопот, ул."Първи май" № 23 кв.47 по РП на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 189/26.03.2014 г. – Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на търговски обект - Павилион, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.502.1603.1, попадащ в поземлен имот /ПИ/ 68080.502.1603 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот /ул. "Ставри Костов" №3, кв.50а по РП на гр.Сопот/

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 196/10.04.2014 г. – Приемане на "Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сопот 2014 - 2020 г."

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 21.03.2014 г. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:

1.1.           питане с вх.№ В-72/18.03.2014 г. от Деян Филчев Дойнов;

1.2.           питане с вх.№ В-73/18.03.2014 г. от Тодор Пенчев Богданов;

1.3.           питане с вх.№ В-74/18.03.2014 г. от Константин Тодоров Константинов;

1.4.           питане с вх.№ В-75/18.03.2014 г. от Васко Ганчев Попов;

1.5.           питане с вх.№ В-76/19.03.2014 г. от Деян Филчев Дойнов;

2. Докладна записка с вх.№ 180/20.02.2014 г. - Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.465.424 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" /извън урбанизираната територия/.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 181/24.02.2014 г. - Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за електропровод до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.122.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, общ.Сопот в м. "Малкия друм".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 182/25.02.2014 г. - Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за електропровод и водопровод до поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35, 68080.174.36 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, общ.Сопот в м. "Над техникума". 

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 183/12.03.2014 г. - Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за прокарване на външен водопровод до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.398.56 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в местност „Бозалан“.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 184/12.03.2014 г. – Становище на община Сопот по удължения бизнес план на „водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив за периода 2014 – 2015 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 186/14.03.2014 г. – Изменение на Решение № 162/06.11.2013 г. за поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 187/14.03.2014 г. – Изменение на Решение № 163/06.11.2013 г. за поемане на дълг за собствен принос – 15% по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Становище на ПК“ОКЗ….вх.№ В-16/1 14.03.2014 г. относно: Доклад за дейността на МКБППМН Община Сопот за 2013 г.

Докладва : Марин Бодуров  – Председател на ПК“ОКЗ…“

10. Обявяване на оставка на общинския съветник – Христо Ангелов Цолев като член на временната комисия за извършване на проверка на дейността на общинското търговско дружество „СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД и избор на нов член на временната комисия за попълване на състава й.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

11. Избор на втори зам.председател на Общински съвет – община Сопот

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

12. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 13.02.2014 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 171/16.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.51 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 172/16.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.48 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 179/04.02.2014 г. - Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11 по кадастрална карта, с.Анево в м."Коруолу", община Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 178/29.01.2014 г. - Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2013 г. - декември 2013 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС – Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 175/27.01.2014 г. - Приемане на "Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация"

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 177/29.01.2014 г. - Приемане на бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016 г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 176/27.01.2014 г. - Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2014 година

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 30.01.2014 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 173/03.01.2014 г.  - Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 166/13.12.2013 г. - Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.405.31 по одобрена кадастрална карта /КК/ на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 167/13.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.63 по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5.  Докладна записка с вх.№ 168/13.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.398.156 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 169/16.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.196 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 170/16.12.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.405.29 по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка № 174/20.01.2014 г. – Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ДНЕВЕН РЕД

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

ПРОЕКТ

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 111/05.04.2013 г.  - Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за получаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR 51011116 - CO30/08.08.2012

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 145/09.09.2013 г. - Приемане на нова наредба за определянето и администрирането на административните такси и цени на услугите в Община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 165/10.12.2013 г. - Изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци в община Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 4 от 21.08.2008 г., изм. С Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г., изм. С Решение № 215 от 29.01.2010 г., изм. С Решение № 280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5.  Докладна записка с вх.№ 156/18.10.2013 г. - Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб "Ген.Георги и Владимир Вазови"

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 164/05.12.2013 г. - Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с вх.№ С-3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за безвъзмездна финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" по схема BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение  за подписване на Допълнително споразумение беше внесено за разглеждане от Общински съвет - Сопот с Докладна записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за което беше взето решение № 131 от 24.06.2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 163/27.11.2013 г. - Одобряване на Договор за побратимяване, подписан между Община Сопот и Община Лас Бреняс - Република Аржентина

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 28.11.2013 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Писмо с вх.№ В-285/1 от 18.11.2013 г. на Областен управител на област Пловдив – относно: Връщане за ново обсъждане на решение 162 и решение 163 на Общински съвет – община Сопот, взети с поименно гласуване с протокол № 26 от заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет-община Сопот

3.  Докладна записка с вх.№ 146/18.09.2013 г. - Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 4. Докладна записка с вх.№ 147/18.09.2013 г. - Поемане на дълг за собствен принос  - 15% по проект на Оперативна програма "Регионално развитие".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 160/05.11.2013 г. - Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.424 по кадастрална карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 161/08.11.2013 г.  - Приемане на план - сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането на Община Сопот за 2014 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 162/08.11.2013 г. - Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/, частично за имоти с идентификатори 68080.501.1430 и 68080.501.621 по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІІІ-1430 и УПИ ХІІ-621,619 , кв.25 по РП на гр.Сопот/ и разпореждане с общинска собственост

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 06.11.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2.  Докладна записка с вх.№ 146/18.09.2013 г. - Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 147/18.09.2013 г. - Поемане на дълг за собствен принос  - 15% по проект на Оперативна програма "Регионално развитие".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 154/07.10.2013 г. - Кандидатстване на Община Сопот за членство в Регионална асоциация на общини "Тракия".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 155/16.10.2013 г. - Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 157/21.10.2013 г. – Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно застрояване и обществено обслужване".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 158/21.10.2013 г. – Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.122.1 по кадастрална карта, гр.Сопот, община Сопот в м."Малкия друм" /извън урбанизираната територия/ за "Автосалон, офис, магазин и складове".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 159/01.11.2013 г.Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общински съвет - Сопот

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник – Председател на ПК”ОКЗ…”

9. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 07.10.1013 г. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 139/30.07.2013 г. – Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 140/05.08.2013 г. – Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.571 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 141/05.08.2013 г. – Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори /КИ/ 68080.465.480, 68080.465.592, 68080.465.594, 68080.465.432, местност "Манастирски лозя" и 68080.453.169, местност "Кайряка” чрез търг с явно наддаване.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

  1. 5. Докладна записка с вх.№ 144/09.09.2013 г. – Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00480.120.9 по кадастрална карта, с. Анево, общ.Сопот в м. "Якури кория" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно строителство".

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 150/23.09.2013 г. – Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9#59 от 17.09.2013 г.на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17.10.2013 г.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

7. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 30.09.2013 г. /понеделник/  от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

2. ДЗ с вх. № 149/20.09.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Актуализация на Бюджет 2013, приет с Решение № 101/11.03.2013 г. на Общински съвет Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на община Сопот

 3. Питания, и предложения на граждани.

 


Председател на ОбС – Сопот:

                                                  / Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 27.08.2013 г. /вторник/  от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

2. Писмо с вх.№ В-216/13.08.2013 год. на Областния управител на област Пловдив, с което на снование чл.45 ал.4 от ЗМСМА  се връщат за ново обсъждане решения, взети с поименно гласуване с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г., както следва:

2.1. Решение № 137 по ДЗ № 130/19.07.2013 г. на Кмета на Община Сопот;

2.2. Решение № 138 по ДЗ № 131/19.07.2013 г. на Кмета на Община Сопот;

2.3. Решение № 139 по ДЗ № 132/19.07.2013 г. на Кмета на Община Сопот;

2.4. Решение № 140 по ДЗ № 133/19.07.2013 г. на Кмета на Община Сопот;

2.5. Решение № 141 по ДЗ № 134/19.07.2013 г. на Кмета на Община Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - община Сопот

 

 

3. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

                                              / Мариана Кацарова /

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 142/06.08.2013 г. – Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-09/2010/032 по програма на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

3. Питания, и предложения на граждани.

 

КАТЯ АДЪРСКА-ДАСКОВА

За Председател на Общински съвет – Сопот

/съгл.И-208/06.08.2013 г. в изпълнение на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация/

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 01.08.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 121/23.05.2013 г.

Относно: Изработване на проект за Общ устройствен план на община Сопот, област Пловдив

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 127/02.07.2013 г.

Относно: Приемане за сведение  на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2013 г. - юни 2013 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС – Сопот

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС-Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 128/05.07.2013 г.

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Къща - музей Иван Вазов" гр.Сопот на недвижими имоти - публична общинска собственост (ПОС) ведно със сгради, които попадат в имотите по Кадастралната карта и кадастрални регистри( КККР) на гр. Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 129/18.07.2013 г.

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за подземен кабел 20kV за обект:"Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ "Люляк" 1 х 800 KVA, кабели 20 kV, кабелна касета и табло електромерно, в местността "Трагата", землище на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 130/19.07.2013 г.

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР за поземлени имоти /ПИ/ 68080.174.33; 68080.174.34; 68080.174.35 и 68080.174.36

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 131/19.07.2013 г.

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПР), частично   за имот с идентификатор 68080.502.566 по КККР на гр. Сопот (УПИ VІІІ-566, кв. 36 по регулационния план на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска собственост

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 132/19.07.2013 г.

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПР), частично за имот с идентификатор 68080.503.1230 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІ-1230, кв. 81а по регулационния план на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска собственост

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 133/19.07.2013 г.

Относно: Съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР), частично за имот с идентификатор 68080.501.1430 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІІІ-1430, кв. 25 по РП на гр. Сопот)  и  разпореждане с общинска собственост

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 134/19.07.2013 г.

Относно: Предварително съгласие за частично изменение на Подробния устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР),  за поземлен имот с кадастрален  идентификатор 68080.501.1543 по кадастрална карта ( КК ) на гр. Сопот (номер по предходен план 1470 (174061), кв. 1а, парцел І на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска собственост.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

11. Докладна записка с вх.№ 135/19.07.2013 г.

Относно: Присъединяване към Декларацията за достъп на младите хора до култура, приета от членовете на Българската асоциация на работодателите в областта на културата ( БАРОК ) в рамките на Националната кампания за „Достъп на младите хора до култура”

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС-Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 137/26.07.2013 г.

Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет-Сопот и изменение на Решение № 101, взето с поименно гласуване – протокол № 16, от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 11.03.2013 г. за приемане Бюджета на общината за 2013 г.

Докладва : Марин Бодуров – Председател на ПК”ОКЗ”

 

13. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

                                              / Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 24.06.2013 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

- питане с вх.№ В-156/04.06.2013 г. /С-1945/04.06.2013 г./ от Деян Филчев Дойнов;

- питане с вх.№ В-157/04.06.2013 г. /С-1946/04.06.2013 г./ от Деян Филчев Дойнов;

2. Докладна записка с вх.№123/14.06.2013 г.

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2012 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД

Докладва : Катя Н.Адърска-Даскова – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

3. Докладна записка с вх.№124/14.06.2013 г.

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2012 г. на СБДПЛ „Иван Раев – Сопот” ЕООД

Докладва : Катя Н.Адърска-Даскова – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

4. Докладна записка с вх.№125/17.06.2013 г.

Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и тракийските царе”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на община Сопот

 

5. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 06.06.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№120/22.05.2013 г.

Относно: Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение №100, взето с протокол№16/11.03.2013 г. на общински съвет – Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 99/06.03.2013 г.

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/, частично за имот с идентификатор 68080.501.1430 по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІІІ-1430, кв.25 по РП на гр.Сопот/ и разпореждане с общинска собственост

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 100/08.03.2013 г.

Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за закуски", находящ се в НУ "Неделя Петкова" с идентификатор 68080.501.918.1, ул. Ив.Вазов №51 по Кадастрална карта на град Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 101/08.03.2013 г.

Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за закуски", находящ се  във фоайето на СОУ "Ив.Вазов" с идентификатор 68080.503.1239.1, ул. Г. Попниколов" по Кадастрална карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 102/12.03.2013 г.

Относно: Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002 год. на МТИТС

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

 

 

7. Докладна записка с вх.№ 106/29.03.2013 г.

Относно: Отдаване под наем на 3 бр. терени общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 107/29.03.2013 г.

Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори 00480.501.369; 00480.501.376; 00480.501.375; 00480.501.374; 00480.501.373; 00480.501.372; 00480.501.390; 00480.501.391; 00480.501.392, находящи се в с.Анево, общ Сопот по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 108/29.03.2013 г.

Относно: Прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, във връзка със Заявление вх.№ С-774/1 от 01.02.2013 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 110/04.04.2013 г.

Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.259.256 - паркинг находящ се в м."Арменица" по КККР на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

11. Докладна записка с вх.№ 112/29.04.2013 г.

Относно: Приемане на План за изпълнение за 2013г. на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-2020/.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

12. Докладна записка с вх.№ 113/29.04.2013 г.

Относно: Приемане на ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013-2014 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 118/09.05.2013 г.

Относно: Отмяна на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение №77, взето с Протокол № 13 от 10.06.2004г. и изменена с Решение №145, Протокол №17 от 19.03.2009г. и приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

14. Докладна записка с вх.№ 119/18.05.2013 г.

Относно: Изменение и допълнение  на решение № 90 взето с поименно гласуване - протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 год.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

 

15. Докладна записка с вх.№122/31.05.2013 г.

Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

 

16. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Редовно заседание на  Общински съвет Сопот на 11.04.2013 г. / четвъртък /  от 16.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 109/04.04.2013 г. – Избор на Председатели на ПК” Бюджет и финанси”, на ПК”  Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост”  и на втори Зам.председател на ОбС – Сопот.

 

Докладва : Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

 

3. Питания, и предложения на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Извънредно заседание на  Общински съвет Сопот на 28.03.2013 г. / четвъртък /  от 16.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна записка с вх.№ 103/26.03.2013 г. – Съгласие Община Сопот да кандидатства съвместно с „Българска асоциация спорт за всички” пред Министерство на физическото възпитание и спорта за реализирането на проект–„Създаване на фитнес център на открито”.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

 

 

 

КАТЯ АДЪРСКА-ДАСКОВА

За Председател на Общински съвет – Сопот

/съгл.И-79/13.03.2013 г. в изпълнение на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация/

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Редовно заседание на  Общински съвет Сопот на 11.03.2013 г. / понеделник /  от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 83/02.01.2013 г. – Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли 2012 г. – декември 2012 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Докладва : Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 84/09.01.2013 г. – Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект:”Трасе за кабелно захранване на ниско напрежение за обект „Обществено обслужване”, захранващо ПИ № 103.17, местност „Малкия друм, землище гр.Сопот, общ.Сопот.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 88/31.01.2013 г. – Изменение на Решение № 97, взето с поименно гласуване, протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 27.12.2012 г.

Докладва : Катя Николова Адърска-Даскова  – Кмет на община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 87/22.01.2013 г. – Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2013 г.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 89/05.02.2013 г. – Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2012 година и Приемане на Бюджета за 2013 година

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 90/05.02.2013 г. – Предоставяне на земеделски земи от ОПФ / включени в списъците на имоти по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно Решение № 4 от 23.07.2008 г. за община Сопот, обл.Пловдив на Директора на ОД”Земеделие” – гр.Пловдив/ за обезщетяване на собственици по реда на § 27 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ брой 62 от 10.08.2010 г.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 91/14.02.2013 г. – Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.402.463 по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

9.  Докладна записка с вх.№ 92/14.02.2013 г. – Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.405.35 по одобрена кадастрална карта (КК) на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 93/14.02.2013 г. – Отмяна на Решение № 99, взето с протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 21.01.2013 г.

Докладва : Марин Бодуров  – общински съветник

 

11. Докладна записка с вх.№ 94/22.02.2013 г. – Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” / ОПАК/

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

12. Докладна записка с вх.№ 95/22.02.2013 г. – Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” / ОПАК/

Докладва : Веселин Личев  – Кмет на община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 96/25.02.2013 г. – Избор на втори Зам.председател на ОбС - Сопот

Докладва : Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

 

14. Докладна записка с вх.№ 97/25.02.2013 г. – Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с Решение № 90, взето с протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 29.11.2012 г. и обявяване на нов конкурс.

Докладва : Мариана Кацарова  – Председател на ОбС - Сопот

 

15. Докладна записка с вх. № 98/28.02.2013 г. от Марин Бодуров– общински съветник, Председател на ПК”ОКЗ.....”

Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник, Председател на ПК”ОКЗ.....”

 

16. Питания, и предложения на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Редовно заседание на  Общински съвет Сопот на 21.01.2013 г. / понеделник /  от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 85/17.01.2013 г. – от Веселин Личев - Кмет на община Сопот

Относно: Включване допълнително на 300 работника и служители на "ВМЗ" ЕАД към предлаганата от общината социална услуга "Обществена трапезария"

 

Докладва : Веселин Личев   –  Кмет на община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 86/18.01.2013 г. – от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

Относно: Предсрочно освобождаване на  Председателя на ПК" Бюджет и финанси"  и  Зам.председателя на ОБС - Анелия Бочева и избор на нов Председател на ПК "Бюджет и Финанси" и Зам.председател на ОБС - Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

4. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Редовно заседание на  Общински съвет Сопот на 27.12.2012 г. / четвъртък /  от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 81/15.12.2012 г. – от Веселин Личев - Кмет на община Сопот

Относно: Приемане на  План за действие на община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012-2014 г.)

 

Докладва : Веселин Личев   –  Кмет на община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 82/20.12.2012 г. – от Катя Н.Адърска – Даскова – общински съветник

Относно: Изменение на решение № 91 взето с поименно гласуване - протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 год.

Докладва : Катя Н.Адърска – Даскова  – общински съветник

 

4. Питания, и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 29.11.2012 г. /четвъртък/  от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:

- питане вх.№ 210 от 01.11.2012 г. от Константин Константинов;

- питане вх.№ 219 от 22.11.2012 г. от Тодор Богданов;

- питане вх.№ 224 от 23.11.2012 г. от Деян Дойнов;

- питане вх.№ 225 от 23.11.2012 г. от Деян Дойнов;

2. Докладна записка с вх.№ 63/10.10.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сопот 2012 г. – 2015 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 69/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.25 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 70/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.227 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 71/02.11.2012 г. от от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.587 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 72/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.199 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 73/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.200 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 74/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по кадастралната карта на гр.Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 67/02.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Актуализиране и допълване на годишна програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение № 33, взето с протокол № 6 от 27.02.2012 г.

 

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 75/05.11.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Относно: Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804, обявен с Решение № 53, взето с протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 31.05.2012 г. и обявяване на нов конкурс.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 76/16.11.2012 г. от Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

Относно: Създаване на временна комисия за извършване на проверка за наличие/липса на нарушения в управлението и дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот” ЕООД

Докладва : Анелия Бочева  – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

12. Докладна записка с вх.№ 66/01.11.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Сопот за 2013 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 78/23.11.2012 г. от Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

Относно: Постъпили заявления на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

 

14. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 09.10.2012 г. /вторник/  от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията:

- питане вх.№ 182 от 02.10.2012 г. от Марин Бодуров;

- питане вх.№ 183 от 02.10.2012 г. от Марин Бодуров;

- питане вх.№ 188 от 04.10.2012 г. от Константин Константинов;

- питане вх.№ 189 от 04.10.2012 г. от Константин Константинов;

- питане вх.№ 190 от 04.10.2012 г. от Деян Дойнов;

- питане вх.№ 191 от 04.10.2012 г. от Деян Дойнов;

2. Докладна записка с вх.№ 59/21.09.2012 г. от Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

Относно: Постъпили заявления на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

 

3. Докладна записка с вх.№ 56/30.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на на 2012 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 57/30.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за община Сопот, обл.Пловдив на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 58/11.09.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Оптично кабелно захранване на базова станция на Виваком на сграда на ВМЗ ул.”Иван Вазов” № 1 гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 60/21.09.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за подземен кабел за захранване на кабелна касета и електромерн табла до границите на поземлени имот с идентификатор 68080.406.207; 68080.406.208; 68080.406.200 и 68080.406.196, местност „Яса тепе” и поземлен имот с идентификатор: 68080.122.069 и 68080.122.070, местност Малкия друм по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР ) на гр.Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 61/27.09.2012 г. от от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и тракийските царе”

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 62/28.09.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Корекция на първоначалния план на Бюджета на община Сопот за 2012 г. в частта на местните разходи.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

9. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 03.08.2012 г. /петък/  от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

  1. 2. Докладна записка с вх.№ 42/28.05.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на  кабелно трасе за захранване на поземлен имот / ПИ / с идентификатор 00480.38.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Анево, община Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 48/29.06.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода ноември 2011 г. – юни 2012 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 49/05.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Промяна на Решение № 10/29.11.2011 г. на Общински съвет Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 50/06.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Даване на статут на самостоятелно юридическо лице на къща музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 51/25.07.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 52/25.07.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

Относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници в община Сопот.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет – Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 53/25.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Изменение на Решение на Общински съвет – Сопот № 27, взето с протокол № 5 от 15.02.2012 г. за съгласие Община Сопот, като партньор на Община Казанлък, да кандидатства с проект по ОП”Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 54/25.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност „Общинска администрация” в Община Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 55/26.07.2012г. от Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

Относно: Постъпили заявления на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

 

11. Изказвания и  становища на граждани.

12. Питания, и предложения на граждани.

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 25.06.2012 г. /понеделник/  от 15.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 45/15.06.2012 г. от Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2011 г. на СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот” ЕООД

Докладва : Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

 

3. Докладна записка с вх.№ 46/15.06.2012 г. от Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

Относно: Приемане на Годишните финансови отчети за 2007, 2008, 2010  и  2011 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД

Докладва : Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”

 

4. Питания и предложения на граждани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ:

/М.Кацарова/

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Поради изчерпване на установената продължителност на едно заседание на Общински съвет – Сопот, в изпълнение на чл.65 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заседанието насрочено и проведено на 31.05.2012 г. ще продължи на 04.06.2012 г. от 16:00 ч.

Заседанието-продължение ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 36/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Павилион  /с полезна площ 140 м2 /, изграден в УПИ ХІ – кооперативно жилищно строителство, кв.81 б, ул.”Г.Попниколов” и „К.Нектариев”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 37/25.04.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Относно: Приемане на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, създадена с решение № 11 взето с протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2011 год.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 39/03.05.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.523. по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 41/22.05.2012г. от Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

5. Изказвания, становища, питания и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 31.05.2012 г. /четвъртък/  от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 24/16.03.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Предложение за нови такси на билети и услуги, предлагани от къща музей „Иван Вазов” във връзка с въвеждане на комплексен билет за историческите забележителности

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№23/15.03.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

4. Докладна записка с вх.№28/02.04.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Относно: Възлагане на частична тематична финансова инспекция на СБДПЛ”Иван Раев – Сопот” ЕООД

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 30/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.3 / с полезна площ 45 м2 /, намиращо се в западната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 31/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.1 / с полезна площ 134,60 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 32/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.5 / с полезна площ 31 м2 /, намиращо се в югозападната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 33/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.3 / с полезна площ 36 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 34/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.2 / с полезна площ 36 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 35/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.1 / с полезна площ 33 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 36/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Павилион  /с полезна площ 140 м2 /, изграден в УПИ ХІ – кооперативно жилищно строителство, кв.81 б, ул.”Г.Попниколов” и „К.Нектариев”, гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 37/25.04.2012 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

Относно: Приемане на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, създадена с решение № 11 взето с протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2011 год.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

13. Докладна записка с вх.№ 38/03.05.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на оптично кабелно захранване на базова станция на Виваком, на сграда на ВМЗ, ул.”Иван Вазов” № 1 гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

14. Докладна записка с вх.№ 39/03.05.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.523. по кадастралната карта на гр.Сопот.

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

15. Докладна записка с вх.№ 40/03.05.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот

Относно: Одобряване на изготвен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, община Сопот за част от клон 25, попадащ в поземлен имот с идентификатор 00480.14.1 по кадастрална карта с.Анево, община Сопот

Докладва : Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

16. Докладна записка с вх.№ 41/22.05.2012г. от Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва : Марин Бодуров – общински съветник и председател на ПК„ОКЗ”

17. Изказвания, становища, питания и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 ЗМСМА свиквам Извънредно заседание на  Общински съвет Сопот на 10.04.2012 г. / вторник /  от 16.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

Проект

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 29/05.04.2012 г. – от Диана Недкова, Мариана Кацарова, Недялка Тодорова и Нина Георгиева – общински съветници в общински съвет - Сопот

Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на доклад относно: „Изясняване на всички факти и обстоятелства по управлението и изпълнението на проект: № 58111-74-265  по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап I „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” с оглед установяване на възникналите проблеми довели до налагането на финансова корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”

 

Докладва : Диана Недкова  – общински съветник

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет Сопот на 30.03.2012 г. / петък /  от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сопот

проект

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот и отговори на питанията.

2. Докладна записка с вх.№ 27/27.03.2012г. – от Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

Относно: Предсрочно освобождаване на Председателя на ПК „Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” и избор на нов Председател.

Докладва : Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет - Сопот

3.  Докладна записка с вх.№ 21/06.03.2012 г. – от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Оптимизиране структура на дейност „Общинска администрация” в община Сопот

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 16/23.02.2012 г. - от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: –  Предоставяне на земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр. Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен имот № 176100/

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 17/23.02.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Предоставяне на земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр. Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год.  - /поземлен имот № 253003/

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община – Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 18/01.03.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Предоставяне на земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр. Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен имот № 000432/

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 19/01.03.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Предоставяне на земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.p 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр. Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен имот № 011856; № 011855; № 011854; № 011853;/

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община – Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 20/01.03.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Предоставяне на земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр. Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен имот № 009038/

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община – Сопот

9. Докладна записка с вх.№25/21.03.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на кабелно трасе за кабел н.н. за захранване на кабелна касета и електромерно табло до границите на имот с идентификатор 68080.103.13 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г. и бъдещи потребители в същия район

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община – Сопот

10. Докладна записка с вх.№15/23.02.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

Относно: Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в Община Сопот за мандат 2012-2014г.

Докладва: Веселин Личев – Кмет на община - Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 26/23.03.2012 г. от Марин Бодуров– Председател на ПК”ОКЗ”

Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.

Докладва: Марин Бодуров– Председател на ПК”ОКЗ”

12. Изказвания, становища, питания и предложения на граждани.

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /