Община Сопот

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 27.12.2016 г. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 92/15.09.2016 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 98/05.10.2016 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 111/15.11.2016 г. – Приемане на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2017 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх. № 114/18.11.2016 г.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 15.12.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

2. Докладна записка с вх.№ 78/27.07.2016 г. – Въвеждане системата на делегираните бюджети, считано от 01.01.2017 г., в следните детски заведения на територията на Община Сопот: 1. ЦДГ "Роза"; 2. ЦДГ "Роза" (ясли); 3. ЦДГ "Слънчево детство"; 4. ОДЗ "Приказен свят".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 93/15.09.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални регистри  /КККК/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" в землището на гр.Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх. № 96/30.09.2016 г.По-нататъшното развитие на Гражданско дело № 942 по описа на Окръжен съд - Пловдив за 2016 г. и Изпълнително дело 20137580401726 (№ 1726/2013 г.) по описа на ЧСИ № 758 - Мариана Обретенова – Пловдив

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 97/30.09.2016 г. – Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2016 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 101/10.10.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8193.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 108/25.10.2016 г. – Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.176.624 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" за определяне ново предназначение на имота за "жилищно строителство".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 109/02.11.2016 г. – Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет - Сопот             Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 112/16.11.2016 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 113/18.11.2016 г. – Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 115/28.11.2016 г. – Изменение на Решение № 49, взето с поименно гласуване с протокол №9 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 30.05.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 118/01.12.2016 г. – Удължаване на срока на работа на временната комисия, създадена  с решение № 78, взето с протокол № 12 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

13. Питания, и предложения на граждани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 20.10.2016 г. /четвъртък/ от 17.15 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка с вх.№ 100 от 10.10.2016 г. от Деян Дойнов относно: Изменение на решение №34, взето с поименно гласуване с протокол № 6 от редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 21.03.2016 г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.

 Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 102 от 13.10.2016 г. от Деян Дойнов относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 01.11.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ 02-54 от 05.10.2016 г. и наш вх.№ С-4665 от 11.10.2016 г.на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив. 

 Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 3. Докладна записка с вх.№ 105/17.10.2016 г. – Определяне на представител на Община Сопот в Общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 4. Докладна записка с вх.№ 103/17.10.2016 г. – Организиране на публично обсъждане на проект за решение по ДЗ 92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г., внесени от Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот,  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 5. Докладна записка с вх.№ 104/17.10.2016 г. – Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 06.10.2016 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

2. Докладна записка с вх.№ 68/29.06.2016 г. – Приемане на нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 76/25.07.2016 г. – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх. № 86/19.08.2016 г.Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.405.217, 68080.405.225, 68080.405.254, 68080.406.43, 68080.406.62, местност "Яса тепе" и 68080.466.5575, местност "Манастирски лозя" чрез търг с явно наддаване.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 87/26.08.2016 г. – Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2016 г. – юни 2016 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 89/31.08.2016 г. – Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2015 година.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 90/02.09.2016 г. – Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 93/15.09.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални регистри  /КККК/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" в землището на гр.Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 94/27.09.2016 г. – Изменение на Решение №78, взето с Протокол №12 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. и прието повторно с Решение №80, взето с Протокол №13 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 14.09.2016 г. след връщане за ново обсъждане от Кмета на общината.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

10. Питания, и предложения на граждани.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на чл.30 ал.9 от ЗМСМА, преди началото на заседанието, клетва ще положи обявения, с Решение № 135-МИ/19.09.2016 г. на ОИК – Сопот, за избран нов общински съветник от листата на БСП – Васка Антонова Георгиева

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 14.09.2016 г. /сряда/ от 17.15 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Писмо с вх.№ 79/2 от 31.08.2016 г. от Деян Дойнов относно: Връщане за ново обсъждане на Решение 72, взето с поименно гласуване с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно:Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет - Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

2. Писмо с вх.№ 85/2 от 31.08.2016 г. от Деян Дойнов относно:  Връщане за ново обсъждане на Решение 78, взето с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на „Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот“

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

3. Писмо с вх.№ В-270/1 от 07.09.2016 г. от Областния управител на Област Пловдив относно:  Връщане за ново обсъждане на Решение 76, взето с поименно гласуване с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот 

 

4. Докладна записка с вх.№ 91/10.09.2016 г. - Разрешение за съществуването на формирани паралелки с брой ученици под нормативно определения в СУ“Иван Вазов“ – Сопот за учебната 2016/2017 г.

Докладва: Евгени Димов - Председател на ПК“ОКЗ…“

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 23.08.2016 г. /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх.№ 79/29.07.2016 г. – Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет – Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

2. Докладна записка с вх.№ 80/01.08.2016 г. – Определяне на двама представители на Общински съвет - Сопот, които да участват в Общинския съвет и Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 82/02.08.2016 г. – Включване на територията на Община Сопот в т.нар."преходна" зона на потенциален биосферен резерват, обявен по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, включващ територията на Национален парк "Централен Балкан".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 83/03.08.2016 г. – Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 84/05.08.2016 г. – Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Генерал инж.Георги Ямаков в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.5184 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 85/05.08.2016 г. – Създаване на временна комисия за изготвяне на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.

Докладва: Марин Бодуров – Зам.председател на ОбС-Сопот

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 28.07.2016 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

1.2. Питания:

-  питане с вх.№ В-212/01.07.2016 г. от общ.съветници Васил Максимов, Красимир Цветков и Тодор Караколев;

-  питане с вх.№ В-213/01.07.2016 г. от общ.съветници Васил Максимов, Красимир Цветков и Тодор Караколев;

2. Докладна записка с вх.№ 51/26.04.2016 г. - Приемане на "Наредба за принудително изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI, категория или части от тях".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 57/25.05.2016 г. – Приемане на Програма за закрила на детето 2016-2017 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 59/07.06.2016 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 5. Докладна записка с вх.№ 63/24.06.2016 г. – Изменение и допълнение на Решение № 43 взето с поименно гласуване с протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 20.04.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване",  Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 67/29.06.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на две самостоятелни помещения в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване /Битов комбинат/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККК/ на гр. Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 70/04.07.2016 г. – Разкриване на 6 /шест/ нови щата в дейност "Озеленяване".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 71/04.07.2016 г. – Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.503.1637 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 65/27.06.2016 г. – Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от Станимир Петров Лазов.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

10. Докладна записка с вх.№ 66/27.06.2016 г. – Упълномощаване на Кмета на Общината да сключи договор за банков кредит в размер до 300 000 /триста хиляди/ лв., със срок за погасяване до 20 /двадесет/ год. и лихва до 8 /осем/ на сто.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

11. Докладна записка с вх.№ 72/12.07.2016 г. – Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

12. Докладна записка с вх.№ 73/15.07.2016 г. – Изменение на Решение № 34, взето с поименно гласуване с протокол № 6 от редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 21.03.2016 г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

13. Докладна записка с вх.№ 75/20.07.2016 г. – Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 12.08.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. № АВК-02-16 от 12.07.2016 г. и наш вх.№ С-3383 от 13.07.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

14. Предложение с вх.№ В-217 от 04.07.2016 г. от общинските съветници от общ.съветници Васил Максимов, Красимир Цветков и Тодор Караколев внесено на основание т.6 раздел II от Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, приет с Решение № 128, взето с протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 14.10.2004 г. за удостояването на Дишко Христов Дишков с отличието „Почетен знак на Община Сопот“.

Докладва: Васил Максимов – Председател на групата съветници от Реформаторски блок

 

15. Предложение с вх.№ В-185/4 от 22.07.2016 г. от комисията по т.З раздел III от Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, приет с Решение № 128, взето с протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 14.10.2004 г. за удостояването на инж. Илия Атанасов Гунчев с отличието „Почетен гражданин на гр.Сопот“.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

16. Питания, и предложения на граждани.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 22.06.2016 г. /сряда/ от 17.15 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД


1. Докладна записка с вх.№ 60/15.06.2016 г. – Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „МБПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД.

Докладва: Катя Адърска-Даскова – Председате на ПК“БиФ“


2. Докладна записка с вх.№ 61/15.06.2016 г. – Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД.

Докладва: Катя Адърска-Даскова – Председате на ПК“БиФ“


3. Предложение с вх.№ 187/3от 17.06.2016 г. от комисията по т.З раздел III от Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, приет с Решение № 128, взето с протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 14.10.2004 г. за удостояването на доц. д-р Григорий Цветанов Вазов с отличието „Почетен гражданин на гр.Сопот“.

Докладва: Мариана Кацарова – Председате на ОбС - Сопот

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

 

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 30.05.2016 г. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Писмо от Областния управител на Област Пловдив техен изх.№ АК-01-114#2 от 16.05.2016 г. и наш вх.№ 53/2 от 18.05.2016 г. относно Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 47, взето с протокол № 8 от извънредно заседание на ОбС – Сопот, проведено на 09.05.2016 г.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

2. Докладна записка с вх.№ 58/25.05.2016 г. - Изменение на Решение №42, взето с поименно гласуване с протокол №7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 20.04.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

3. Докладна записка с вх.№ 36/21.03.2016 г. - Приемане проекто бюджета на Община Сопот за 2016 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 52/28.04.2016 г. - Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот 2017 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

5. Докладна записка с вх.№ 54/05.05.2016 г. - Учредяване право на пристрояване с площ от 40 кв.м., към първи етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - с учредено право на строеж в общински имот 68080.502.1433, ул."Гоце Делчев" № 6 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 55/13.05.2016 г. - Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

7. Докладна записка с вх.№ 56/17.05.03.2016 г. - Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи договор за заем за послужване с Община Садово, с който последната предоставя за временно управление собствената си вещ, а именно: Специален автомобил - сметосъбирач, марка "МАН", модел "26.272" с рег. № РВ 0547 АС, номер на двигател: 2486896094D381.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А


На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на Общински съвет - община Сопот на 09.05.2016 г. /понеделник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

 

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с вх.№ 53/04.05.2016 г. - Даване на разрешение за ползване на средства по извънбюджетната сметка на Община Сопот (BG58RZBB01553220066900), в размер на 80000.00 (осемдесет хиляди) лв., за погасяване на част от паричните задължения към Община Карлово, натрупали се вследствие на депонирането на ТБО с произход Община Сопот в Регионално депо за ТБО на гр.Карлово по силата на Договор № Д-56 от 01.09.2015 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 20.04.2016 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

 1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

1.2. Питания:

-  питане с вх.№ В-124/18.04.2016 г. от общ.съветник Марин Бодуров;

-  питане с вх.№ В-125/18.04.2016 г. от общ.съветник Марин Бодуров;

2. Докладна записка с вх.№ 35/17.03.2016 г. – Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

3. Докладна записка с вх.№ 31/10.03.2016 г. – Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх. № 38/25.03.2016 г.Закриване на звено в дейност "Други дейности по икономиката".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 39/31.03.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддавене на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.502.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

6. Докладна записка с вх.№ 40/31.03.2016 г. – Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 40 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност, продажба на закуски.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 41/04.04.2016 г. – Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.175.385 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота за "обществено обслужване".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

8. Докладна записка с вх.№ 43/07.04.2016 г. – Учредяване право на строеж на EVN-БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД-КЕЦ Карлово - за изграждане на нов Бетонов комплектен трафопост /БКТП/ "Гара Сопот", в общински имот с идентификатор 68080.71.68 по Кадастрална карта /КК/ на гр. Сопот и предварително съгласие за прокарване на трасе за кабели 20 kV.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

9. Докладна записка с вх.№ 44/08.04.2016 г. – Изменение на Решение №22, взето с поименно гласуване с протокол №5 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 25.01.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

10. Докладна записка с вх.№ 45/08.04.2016 г. – Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване",  Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

11. Докладна записка с вх.№ 46/11.04.2016 г. – Обявяване на имот с идентификатор 68080.175.383 с площ 105 кв.м., местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот от публична - в частна общинска собственост, и приемане и одобряване на пазарна оценка на имота.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

12. Докладна записка с вх.№ 48/13.04.2016 г. – Разкриване на 16 нови щата в дейност "Чистота" във връзка със стартиране самостоятелното извършване от Общината на услугите сметосъбиране и сметоизвозване.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

13. Докладна записка с вх.№ 49/14.04.2016 г. – Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-12/15 г.#16 от 29.03.2016 г. и наш вх.№В-103/30.03.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

14. Питания, и предложения на граждани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 21.03.2016 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД


1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

-  питане с вх.№ В-248/15.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

-  питане с вх.№ В-250/16.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

-  питане с вх.№ В-48/15.02.2016 г. от общ.съветник Евгени Димов;

-  питане с вх.№ В-55/18.02.2016 г. от общ.съветник Марин Бодуров;

1.2. Питания:

 2. Писмо с вх.№ В-25/19.01.2016 г. – Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сопот през 2015 г.

Докладва: Евгени Димов – Председател на ПК“ОКЗ…„

3. Докладна записка с вх.№ 24/21.01.2016 г. – Даване на предварително съгласие за прокарване на трасета за захранващ електропровод и водопровод, предмет на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за захранване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48, местност "Гара Сопот" по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

4. Докладна записка с вх.№ 26/22.02.2016 г.Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли 2015 г. – декември 2015 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 30/09.03.2016 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на: Сграда за обществено хранене /Кафе-сладкарница „Червено петле“ / с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.201.1518.15 па кадастрална карта и кадастрални регистри / КККР/ на гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 55.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 6. Докладна записка с вх.№ 33/14.03.2016 г. – Изменение на Решение № 261, взето с поименно гласуване с протокол № 45 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 22.01.2015 г. в заседателната зала на ОбС - Сопот

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

7. Питания, и предложения на граждани.

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - община Сопот свиквам редовно заседание на Общински съвет - община Сопот на 25.01.2016 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сопот

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община Сопот.

1.1. Отговор на:

-       питане с вх.№ В-248/15.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

-       питане с вх.№ В-250/16.12.2015 г. от общ.съветници от Реформаторски блок;

1.2. Питания:

2. Докладна записка с вх.№ 18/08.01.2016 г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда, безопасността на движението, чистотата и общественото имущество на територията на Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

3. Писмо с вх.№ 310/7 от 12.01.2016 г. от Кмета на Община Сопот, относно оспорване на Решение № 9, взето с протокол № 4 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.12.2015 г. по Докладна записка с вх.№ 310/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.171.642 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Под краварника" за определяне на ново предназначение на имота - за"Кравеферма".

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

4. Докладна записка с вх.№ 19/14.01.2016 г. – Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата и Община Сопот, във връзка с писмо на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, / МРРБ/ с техен изх.№ 03-02-320/28.12.2015 г. и вх.№ В-16/14.01.2016 г. на ОбС - Сопот.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

5. Докладна записка с вх.№ 20/14.01.2016 г. – Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 28.01.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ 02-12#1 от 28.12.2015 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

6. Докладна записка с вх.№ 21/18.01.2016 г. – Промяна в състава на ПК при ОбС - Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветници и встъпване в длъжност на нови общински съветници.

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

7. Докладна записка с вх.№ 22/19.01.2016 г. – Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

8. Докладна записка с вх.№ 23/19.01.2016 г. – Ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот

 

9. Докладна записка с вх.№ 25/21.01.2016 г. – Писмо-искане / В-234/03.12.2015 г./ на Кмета на Община Сопот за определяне на двама представители на ОбС – Сопот, които да бъдат включени в комисията по чл.25 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот

 

10. Питания, и предложения на граждани.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на чл.30 ал.9 от ЗМСМА, преди началото на заседанието, клетва ще положи обявения, с Решение № 134-МИ/11.01.2016 г. на ОИК – Сопот, за избран нов общински съветник от листата на БСП – Милена Кирилова Радева.

 

 

Председател на ОбС – Сопот:

/ Мариана Кацарова /

 

 

 
пожари