Община Сопот

Начало

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)


Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фондация „АДРА България“ съвместно с Община Сопот организира БЕЗПЛАТНИ консултации и прегледи на костната плътност с цел ранно диагностициране  и превенция на остеопороза.

Прегледите са само за жени от 45 – 70 г. и ще се осъществяват в зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуална зала) в гр.Сопот, на 01 и 02 ноември 2018 г., от 09.00 – 12.30 ч. и 13.30 – 17.30 ч.

За записвания тел: 03134 / 60 03  и 0887/ 35 94 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ
 
Община Сопот уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сопот с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сопот ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Сопот“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Обсъждането ще се проведе на 29.10.2018г. от 13.00 часа в залата на Радиното училище на площад „Възраждане“- гр.Сопот.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на община Сопот и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа във фоайето на третия етаж на сградата на Община Сопот ул. „Иван Вазов“ №34 както и на интернет страницата на Община Сопот httр://www.sopot-municipality.com
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Сопот,   РИОСВ-Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: арх. Иван Нечев – Главен архитект на Община Сопот – стая №11 в сградата на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:

>>> Т У К <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от чешмата на центъра, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2018 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи),  08 (осми), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 26 (двадесет и шести), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 03 (трети), 04 (четвърти), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

 

voenni_trenirovki_25.09.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искане за средства на ниво проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен финансов отчет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

  Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.