Община Сопот

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от Нели Пенева

Председател на Общински съвет – Сопот

 

Уведомявам Ви, че е изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В изпълнение на чл. 26,  ал. 2 от Закона за нормативните актове, днес 11.11.2020 г., в качеството ми на вносител на Проекта, публикувам на Интернет страницата на Община Сопот www.sopot-municipality.com в раздел „Общински съвет“, подраздел „Обяви, Покани, Съобщения“ проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация заедно с Мотивите към него, с цел провеждане на обществени консултации.

С оглед непредвидимата и усложняваща се обстановка с разпространението на KOVID-19, както и осигуряване на по-ефективна работа на Общински съвет – Сопот в случаите, когато се налага провеждането на заседания от разстояние, чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места или когато се налага неприсъствено гласуване, както и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, определям 14-дневен срок за обществени консултации, считано от датата на публикуването на Проекта и Мотивите към него.

В рамките на тези 14 дни заинтересованите лица могат да направят свои предложения и становища по Проекта, като ги представят в писмен вид до Общински съвет – Сопот чрез неговия Председател или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

Приложение:

1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ВНОСИТЕЛ:

НЕЛИ ПЕНЕВА

Председател на Общински съвет – Сопот

 
пожари