Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 29.09.2022 г.

Докладна записка №ДЗ-310/29.09.2022 г. от Нели Пенева

Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Карлово от квотата на Общински съвет - Сопот за мандат 2023 - 2027 г. Прекратяване дейността на Временната комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 28.09.2022 г.

ДОКЛАД и ПРОТОКОЛ на Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет - Сопот от проведено заседание на 26.09.2022 г. - изслушване на кандидатите за съдебни заседатели.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 08.09.2022 г.

 

ДОКЛАД на ВК при ОбС. Сопот от проведено заседание на 01.09.2022 г.

 

Приложение №1

към Доклад от заседание на комисията,

проведено на 01.09.2022 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели

към Районен съд-Карлово с мандат 2023-2027 г. от квотата на Община Сопот 

 

 

1. Габриела *……* Казиска

2. Данка *……* Дойчевска - Аргирова

3. Стефка  *……* Пръмова

4. Мария *……* Нешева

5. Иванка *……* Янчева

6. Николина *……* Радуйчева

 

Забележка: За да видите документи на допуснатите кандидати, моля кликнете върху името на кандидата.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да се състои в публично заседание на Временната комисия на 26.09.2022 г. (понеделник) от 17:15 ч., в зала „Хаджи Гьока Павлов“, с адрес гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ №55.

В изпълнение на чл.68а., ал.2 от Закона за съдебната власт, не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Сопот становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

1. Председател, Нели Пенева  /п/

ЧЛЕНОВЕ:

2. Евгени Димов /п/

3. Катя Адърска - Даскова /п/

4. Павел Павлов - /отсъства/

5. Пепа Попова /п/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Набиране на кандидати за съдебни заседатели

в помощ на кандидатите за снабдяване с документа по т. 2.9. от обявата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари