Търсене

Община Сопот

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

МАНДАТ 2023 - 2027

ПК „Бюджет и финанси“

Нели Пенева - Председател

Иван Атанасов

Любомир Джапаров

Катя Адърска-Даскова

Цветан Спасов

ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм“

Иван Петков - Председател

Иван Неделев

Катя Адърска-Даскова

Пепа Недкова-Урумова

Яко Драганов

ПК „Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие и водни ресурси“

Цветан Спасов - Председател

Анелия Бочева

Антонина Цочева

Деян Дойнов

Иван Петков

Осман Узун

Яко Драганов

ПК „Административноправни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление“

Маринела Стоянова - Председател

Антонина Цочева

Иван Атанасов

Иван Якимджийски

Фратьо Куртев

ПК „Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост“

Осман Узун - Председател

Любомир Джапаров

Маринела Стоянова

Мартин Грънчарски

Нели Пенева

Пепа Недкова-Урумова

Фратьо Куртев

ПК „Установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“

Иван Якимджийски - Председател

Анелия Бочева

Деян Дойнов

Иван Неделев

Мартин Грънчарски