Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.49, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.49, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията

Декларация по чл.49, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията

2023 година

1

11.12.2023г.

Лило Минчев

Директор дирекция СА

Декларация

 

 

2024 година

 

 

 

 

1 04.01.2024г.

Евгения Димитрова

Стажант - одитор

Декларация

2 05.01.2024г.

Десислава Атанасова

Специалист - ОМП, СИ и ГЗ

Декларация

3 29.02.2024г.

Дафина Гръблева

Главен специалист - касиер МДТ

Декларация

4 10.04.2024г.

Веска Пръмова

Старши специалист - касиер

Декларация

5

15.05.2024г. Димитър Христов Секретар МКБППМН

Декларация

 
пожари