Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49, АЛ.1, Т.2 И ЧЛ.49, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.49, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията

Декларация по чл.49, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията 

2023 година

1

11.12.2023г.

Лило Минчев

Директор дирекция СА

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

 

 

2024 година

 

 

 

 

1 04.01.2024г. Евгения Димитрова Стажант - одитор

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

2 05.01.2024г. Десислава Атанасова Специалист - ОМП, СИ и ГЗ

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

3 29.02.2024г. Дафина Гръблева Главен специалист - касиер МДТ

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

4 10.04.2024г. Веска Пръмова Старши специалист - касиер

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

5

15.05.2024г. Димитър Христов Секретар МКБППМН

чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК:

Част II-Интереси

 
пожари