Община Сопот

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. СОПОТ

обединява социалните услуги: Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 места и Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 20 места

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. СОПОТ предлага:

 • цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности;
 • специализирано оборудване и обзавеждане;
 • специализиран транспорт от дома на потребителя до КСУ  и обратно;
 • оптимални условия за корекционно – компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с деца и възрастни хора с увреждания;
 • организация на свободното време и личните контакти;
 • включваща, приемаща и стимулираща развитието среда;
 • насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие;
 • подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства;
 • постоянна и качествена грижа за всяко лице.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:

 • Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания; 
 • Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи социално включване в общността; 
 • Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието; 
 • Оказване на подкрепа на възрастните лицата с увреждания и техните семейства; 
 • Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

- Целева група – деца и възрастни хора с увреждания.

- Необходими документи:

 • молба-декларация от родителя на детето; при пълнолетни лица от лицето или от настойник, ако лицето е поставено под запрещение/ до директора на дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене;
  • копие от документ за самоличност;
  • акт за раждане;
  • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК;
  • копие от личен амбулаторен картон;

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората с увреждания. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.

Главният приоритет на обучителната и терапевтичната дейност е постигането на практическа и социална автономност на децата и възрастните хора  с увреждания.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Обучителни дейности:

 • Психомоторни занятия – стимулиране на общуването и вербалното изразяване, в индивидуални или групови занимания, използвайки звукови и музикални елементи;
 • Музикални занятия;
 • Рисуване и приложни дейности;
 • Придобиване на определени базови понятия като измерване, мярка, форми и цветове.

Терапевтични дейности:

 • Психотерапевтичен план – създава необходимите условия за социална интеграция на лицето. Психотерапевтичните грижи се основават на отношенията и се конкретизират чрез индивидуални психотерапии и терапевтични занятия.

Трудотерапия:

 • Функционална трудотерапия:

- Готварство;

- Хигиена - придобиване на различни хигиенни и трудови умения: поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене, хигиена на работното място;

- Битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, пране;

- Цветарство - общи познания и грижи за цветята /поливане, осветление и др./, цветя в жилището; стайни растения; размножаване на цветята /семена, грудки, луковици/, цветята – естетика и хоби, оранжерии, парници.

- Занимателна трудотерапия – поддържане на личните интереси и общуване чрез хоби или арттерапия /четене и писане, изобразителна дейност, конструктивна дейност/.

Рехабилитация – чрез различни двигателни упражнения да се постигне формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост.

 • Говорна и зрителна терапия - възстановява или подобрява засегнатите функции;
 • Кинезитерапия – спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване. Развива и подобрява финната моторика;
 • Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин на живот чрез рехабилитация на говора, зрението и слуха, двигателна рехабилитация, предоставяне на социални услуги и други дейности;
 • Психотерапия – мобилизира индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на възрастните с увреждания и на техните семейства и близки за преодоляване на психологическите проблеми и за адаптиране към състоянието на хронично заболяване и/или увреждане.

Социализация, спортни дейности и свободно време – запознаване с различни обществени обекти, с традиции и празници, формиране на умения за общуване и работа в група, умения за ориентиране и предвижване на улицата.

КСУ – гр. Сопот разполага с четири занимални, логопедичен кабинет, зала за рехабилитация, зала за релаксация,  кулинарен кабинет, медицински кабинет, оранжерии и овощна градина, трапезария.

Специалисти:  В комплекс за социални услуги за потребителите се грижат : възпитатели, трудотерапевти, рехабилитатор, логопед, социален работник, специален педагог, медицинска сестра, шофьор, касиер – домакин, санитари.

За контакти:

4330, гр. Сопот, ул. „ Христо Маджаров” № 27

тел: 03134 / 8698; 0887 357 892

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Служители:

Иванка Генчева Янчева - директор

Елвис Ахмедова Мурадова – социален работник

Тинка Гошева Арабаджиева – логопед

Милена Михайлова Рачева – специален педагог

Итка Цекова Лалова – възпитател

Цонка Атанасова Нешевска – възпитател

Нина Тодорова Цънцарова – трудотерапевт

Луко Данаилов Ублеков – трудотерапевт

Светлана Тодорова Нарлиева  - трудотерапевт

Цветанка Маринова Кръстева – медицинска сестра

Мария Димитрова Гетова  - касиер – домакин

Зейнеп Османова Бекирова – санитар

Катерина Спирова Янева – санитар

Милен Тодоров Бобев – санитар

Петър Иванов Иванов – шофьор