Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2024 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2023 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2022 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2021 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2020 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> С Ъ О Б Щ Е Н И Я - 2019 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2019 на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от СТОЙКО ЦОЧЕВ с предмет: Изграждане на обект: "Обществено обслужване" като се изготвя ПУП-ИПРЗ частично за поземлени имоти с идентификатори 68080.174.577 и 68080.174.576 местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - публикувана на 17.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - публикувана на 19.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ДИМИТЪР ЕВТИМОВ с предмет: Изграждане на обект: "Жилищно строителство" във връзка с промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с ИД № 68080.130.103, местн. "МАЛКИЯ ДРУМ", по КККР на гр. Сопот, Община Сопот с площ 1699 кв. м.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за землището на гр. Сопот и с. Анево за стопанската 2018/2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП" ЕООД с предмет: "Регистриране на временен животновъден обект за 100 /сто/ броя коне" в поземлен имот с идентификатор 68080.171.642, местност "Под краварника" на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № ПВ-140-ПР / 2018 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на програма за опазване на околната среда на община Сопот за периода 2018 - 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018 - 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед от поземлена комисия за сключване на споразумения в землището на гр. Сопот и с. Анево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП" ЕООД с предмет: "Ремонт и оборудване на цех за производство на млечен сладолед" в поземлен имот №259.255 по КК на гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерки за недопускане поява на заболяването ”Африканска чума по синете”/АЧС/  на територията на област Пловдив

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерки за недопускане поява на заболяването ”Чума по дребните преживни животни”/PPR/ на територията на област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ХАВАЖ МИТЮНИН с предмет: Изграждане на обект: "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 68080.4.21, местност "Розите", землище на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от МАРИНЕЛА СТОЯНОВА с предмет: Изграждане на обект: "Жилищно строителство" като се изготвя ПУП-ПРЗ /промяна на предназначението на земеделски земи/ в териториалният обхват на поземлен имот с идентификатор 68080.5.14, местност "РОЗИТЕ" по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот и образуване  на УПИ 5.14, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68080.5.14 местност "РОЗИТЕ" по КККР на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП" ЕООД с предмет: "Ремонт и оборудване на цех за производство на млечен сладолед" в поземлен имот №259.255 по КК на гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осигуряване на обществен достъп на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив с предмет: "Извършване на дейност по оползотворяване на мястото на образуване: ПСОВ - Сопот на утайка, чрез метод за компостиране и вермикомпостиране (компостиране чрез червени калифорнийски червеи)".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена  територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Пловдив"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Информация за липса на захранване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЯНЕВИ АУТО" ЕООД с предмет: Изграждане на обект "Автосалон, офис" във връзка с промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с ИД №68080.122.35, местност "МАЛКИЯ ДРУМ" по КККР на гр. Сопот, Община Сопот с площ 2050 кв.м.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Имоти - полски пътища, попадащи с масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за постъпили/не постъпили предложения и становища в процедурата по провеждане на обществени консултации по чл. 26, ал. 2 от ЗНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Относно: Определяне на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Сопот, определяне на местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Сопот и определяне на срока на валидност на издаденото разрешение за извършване на таксиметров превоз.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за собствеността, ползването, стопанисването, поддържането, изграждането, ремонта и финансирането на общинска пътна мрежа на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Допълнение на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ПЕШКА СТОЯНОВА АРАБАДЖИЕВА-МИТОВА с предмет: Изграждане на обект "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 68080.406.207, местност "Яса тепе" по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Сопот, Община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ДИМИТЪР ИВАНОВ МАДЖУНОВ с предмет: Изграждане на обект "Жилищно строителство и сондажен кладенец" като се изготвя ПУП-ПРЗ /промяна на предназначението на земеделски земи/ в териториалният обхват на поземлен имот с идентификатор 68080.459.80, местност "Кайряка" по КККР на гр, Сопот и образуване на УПИ 459.80, съставляващо ПИ с идентификатор 68080.459.80, местност "Кайряка" по КККР на гр. Сопот, Община Сопот, обл. Пловдивска.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ОСМАН ЮСЕИН УЗУН с предмет: Изграждане на обект "Жилищно строителство" във връзка с промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с ИД.№68080.406.209 местността "Яса тепе", по КККР параграф 4 на гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от БАГРЯНА КРАСИМИРОВА СТОЙКОВА и ДАФИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ с предмет: "Склад и офиси" в част от ПИ с идентификатор 68080.130.172 / ПИ с проектен идентификатор 68080.130.603 /, местност "Малкия Друм" по КККР на гр. Сопот, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ГЪНЧО КОЙЧЕВ ГЪНЧЕВ с предмет: Изграждане на два нови подобекта "Пункт за периодични прегледи за проверка на ППС от категории "L" " и "Автосервиз" към обект: "Годишни технически прегледи на МПС, автосервиз, офис и кафене", УПИ 103.18 - за стопанска и обслужваща дейност - ГТП и автосервиз / ПИ с идентификатор 68080.103.18 / по КККР на гр. Сопот, обл. Пловдив - разширение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД с предмет: Строеж на "Базова станция №6390" на покрива на съществуваща едноетажна сграда "Народно читалище Иван Вазов-1871" в имот с ид. № 68080.502.1525.1 и адм. адрес: гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" №53, общ. Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ДАНИЕЛА ВЕРГИЛОВА МЛАДЕНОВА с предмет: Изграждане на обект "Обществено обслужване - Сезонни бунгала и Сондавен кладенец" като се изготвя ПУП-ПРЗ /промяна на предназначението на земеделски земи/ в териториалният обхват на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот, за земеделско ползване и образуване на УПИ 463.529, съставляващо ПИ с идентификатор 68080.463.529, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот, Община Сопот, обл. Пловдивска.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от МАЛИН АТАНАСОВ КАЛЕНИКОВ с предмет: Изграждане на обект "Жилищно строителство и комплекс от къщи за гости (настаняване)" в поземлен имот с идентификатор 68080.171.4, местност "ПОД КРАВАРНИКА" по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от КАМЕН САМУИЛОВ МАНОЛОВ с предмет: Изграждане на обект "Автосервиз, автомивка и жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 68080.176.101, местност "САРАЯ" по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив с цел приобщаването му към УПИ 68080.176.100 "Автогараж"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ГЪНЧО КОЙЧЕВ ГЪНЧЕВ с предмет: Изграждане на обект "Автомивка - допълващо застрояване" включващо и изграждане на нов сондажен кладенец, в УПИ 103.18 - за стопанска и обслужваща дейност - ГТП и автосервиз / ПИ с идентификатор 68080.103.18 / по КККР на гр. Сопот, обл. Пловдив - ново инвестиционно предложение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графици по населени места за провеждане на заседания на комисиите по §4 or ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, НТП - трайни насаждения и комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ - НТП - пасища, мери и ливади - гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графици по населени места за провеждане на заседания на комисиите по §4 or ПРЗ на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, НТП - трайни насаждения и комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ - НТП - пасища, мери и ливади - с. Анево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на мери, пасища и ливади за общо ползване, землище гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационна табела на обект за добив на дървесина в горските територии - Държавна / Общинска собственост

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ДОРА ИВАНОВА МИНЧЕВА с предмет: Изграждане на обект "Жилищно строителство", в поземлен имот с идентификатор 68080.5.32 по КККР в местността "Розите" на гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Сопот за периода 2016-2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от фондация с обществено полезна дейност "ШАРКО" с предмет: Изграждане на обект "Център за спасяване на бездомни животни и жилищна сграда" в ПИ № 68080.90.6 в местността "Малкия друм", землище на гр. Сопот, Община Сопот, собственост на възложителя, с площ 4399 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-8 от 11.03.2011 г. на ИД на АГКК.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  

Справка по чл.26., ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за постъпили/не постъпили предложения и становища в процедурата по провеждане на обществени консултации по чл.26., ал.2 от ЗНА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба на Община Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

Справка по чл.26., ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за постъпили/не постъпили предложения и становища в процедурата по провеждане на обществени консултации по чл.26., ал.2 от ЗНА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца, гр. Сопот

Справка по чл.26., ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за постъпили/не постъпили предложения и становища в процедурата по провеждане на обществени консултации по чл.26., ал.2 от ЗНА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЕКЛАТ КОМЕРС" ООД с предмет: Изграждане на обект "Автомивка - допълващо застрояване" включващо и изграждане на нов сондежен кладенец, УПИ 103.18 - за стопанска и обслужваща дейност - ГТП и автосервиз, ПИ с идентификатор 68080.103.18 по КККР на гр. Сопот, област Пловдив - ново инвестиционно предложение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЕКЛАТ КОМЕРС" ООД с предмет: Изграждане на обект "Тренировъчна и Спортна конна база и Конюшня и Административно-битова сграда", в поземлени имоти с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48 по КККР на гр. Сопот, община Сопот - ново инвестиционно предложение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Гергана Йорданова Николова с предмет: "Създаване на 25,312 дка лозови насаждения в землището на с. Анево, община Сопот, област Пловдив, изграждане на опорна конструкция, изграждане на ограждение против животни и изграждане на мрежа против градушка, птици и насекоми."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Гроздобер 2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ДИСКАУНТЪР БГ" ЕООД с предмет: "Жилищно строителство - нискоетажно застрояване" в поземлен имот 68080.176.64 в местността "САРАЯ" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 2999 кв.м."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Допълнителен проект към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот, внесен в Общински съвет - Сопот с Докладна записка с изх. № C-4252 и вх. № 92 от 15.09.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комплексен проект за обект: Трасе на далекосъобщителна мрежа с оптичен кабел в кв.43 и кв.44 на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,

Със Заповед № РД 49-267 от 13.07.2016 г. на Министъра на земеделието и храните са утвърдени Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Григор Илиев Рангелов с предмет: "Изграждане на жилищна сграда с РЗП около 180 кв. м. в поземлен имот 68080.176.21 в местността "Сарая" по КККР на землище гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферти във връзка с извършване на поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи (СМР) на други инсталации на територията Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че поради опасността от възникването на пожари...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че във връзка с констатираното огнище на болестта „Заразен нодуларен дерматит” в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково са взети следните мерки за предотвратяване възникването на болестта на територията на област Пловдив...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за принудително изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на нова Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предложени забранени за паша подотдели през 2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферта във връзка с доставка чрез покупка на гориво - бензин А95Н, дизелово гориво и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Сопот и прилежащите към Общината звена

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферта във връзка с извършване на услуга: Събаряне на незаконни обекти, изградени върху терени – публична общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферта във връзка с възлагане извършването на частичен ремонт на покрива на ОДЗ „Приказен свят“ гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферта във връзка с възлагане извършването на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Сопот и участъка от главен път I-6 (София-Бургас) на територията на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда, безопасността на движението, чистотата и общественото имущество на територията на община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ЕКЛАТ КОМЕРС" ООД с предмет: "Изграждане на два самостоятелни обекта, обособени в отделни УПИ: "Тренировачна и спортна конна база" и "Конюшня и административно-битова сграда", за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48 по КККР на гр. Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за представяне на оферта във връзка с възлагане извършването на отпечатване и пликоване на съобщения за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2016 г. и доставянето им на лицата,притежаващи недвижими имоти на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Пешка Спасова Карачомакова с предмет: "Изграждане на обект "Обществено обслужване" в поземлен имот 68080.175.385 в местността "Над техникума" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 1311 кв.м."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Николай Станимиров Йотов с предмет: "Изграждане на обект "Жилищно строителство" - Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 68080.465.1 и 68080.465.477 в местността "Манастирски лозя" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот, след обединяване и промяна на предназначението на горе упоменатите имоти с площ 543 кв.м. и 600 кв. м. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Николай Генчев Каканашев с предмет: "Изграждане на обект "Жилищно строителство" в поземлен имот 68080.466.587 в местността "Манастирски лозя" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 408 кв.м. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Матей Генчев Каканашев с предмет: "Изграждане на обект "Жилищно строителство" в поземлен имот 68080.466.571 в местността "Манастирски лозя" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 1479 кв.м. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Весела Лазарова Ноева с предмет: "Изграждане на обект "Жилищно строителство" в поземлен имот 68080.466.5580 в местността "Манастирски лозя" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 500 кв.м. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Уведомление за инвестиционно намерение от Георги Христов Мандраджиев с предмет: "Изграждане на обект "Жилищно строителство" в поземлен имот 68080.466.584 в местността "Манастирски лозя" по КККР на землище гр. Сопот, община Сопот с площ 1647 кв.м. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНА СОПОТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Сопот   предупреждава  всички лица, извършващи търговска дейност на общински пазари за предлаганите от тях полимерни торбички за следното:

1.Лицата,които пускат на пазара на територията на Р България полимерни торбички с дръжки са производителите,вносителите и лица които произвеждат полимерни торбички от др. държава-членка на ЕС заплащат продуктова такса в размер-0.55 ст. за брой.

2.Продуктова такса „полимерни торбички”,не се дължи в случаите,когато отговаря на следните условия едновременно / съгласно чл.1а,ал.3,т.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса за продукти след употребата ,на които се образуват масово разпространени отпадъци/

а. дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона

б. минималните размери на торбичката са 390мм./490мм. в разгънат вид.

3. Продуктова такса не се дължи за полимерни торбички без дръжки съгласно чл.1,ал.3,т.3 от Наредбата

4. Продуктова такса не се дължи за полимерни торбички които задължително съдържат следната маркировка „торбичката е биоразградима”.

5. Да не се купуват полимерни торбички от лица,които не издават касови бележки или фактури за произход на предлаганите стоки.

При неспазване на горепосочените изисквания предвидената санкция в Закона за управление на отпадъците е в размер от 30 000 лв. до 500 000 лв. 

 

 


П Р О Т О К О Л
за разпределяне на имотите /пасища, мери и ливади/
Общинска собственост, между правоимащите кандидати и във връзка с чл.37и ал.6 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

 

 

 

 

Уведомяваме обществеността, че с Решение №276/25.02.2015г.  на Общински съвет - Сопот се определиха мери и пасища за общо и индивидуално ползване. До 10.03.2015 г. в Общинска администрация се приемат заявления по образец от желаещи да ги ползват.

СПИСЪК НА МЕРИ И ПАСИЩА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

 


 

 

Уведомление
за изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Мотиви
към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

 

СТАНОВИЩЕ
на Община Сопот
относно: Бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр.Пловдив
за периода 2014 - 2018 година.