Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване обекти общинска собственост - за осъществяване на търговска дейност както следва:

1. Поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост "Паркинг пред Лифта", площ 2339 кв. м.

2. Сграда за търговия със застроена площ 140 кв. м. и полезна площ 135 кв. м.

Качено: 19.01.2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 23.11.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------