Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2024 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2023 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2022 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2021 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2020 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване следния имот общинска собственост: Кабинет № 8 по дентална медицина, попадащ в „Медицински център 1 – Сопот“ ЕООД с полезна площ от 23.97 кв. м. /заедно с част от чакалня, стерилизационна и санитарен възел/ находящ се в сграда с кадастрален идентификатор 668080.503.1107.1 по КККР на гр. Сопот, ул. „Трети март“ № 32.

Качено: 28.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 3 /три/ броя гаражи с площ от по 21 кв. м., находящи се в ПИ 68080.503.1621, кв. 88, гр. Сопот  /в междублоковото пространство/, съгласно издадена виза от главния архитект на община Сопот.

Качено: 02.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост.

Качено: 02.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост.

Качено: 10.07.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост.

Качено: 30.05.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост.

Качено: 20.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на сграда /конструкция – метална със сглобяеми плоскости/.

Качено: 20.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на моторни превозни средства /МПС/ - частна общинска собственост.

Качено: 06.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на моторни превозни средства /МПС/ - частна общинска собственост.

Качено: 14.01.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 17.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 12.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Анево

Качено: 15.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.1497 - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 20.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем заедно на 4 /четири/ самостоятелни помещения

Качено: 24.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти частна общинска собственост

Качено: 14.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ 68080.501.5038 с площ от 2 063  кв. м. и /ПИ/ 68080.501.5042 с площ от 1 383 кв. м.

Качено: 14.06.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на два имота - частна общинска собственост м. "Яса тепе" в землището на гр. Сопот

Качено: 12.06.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване поземлен имот с площ от 953 кв. м.

Качено: 13.04.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване терен с площ от 20 кв. м.

Качено: 13.04.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти частна общинска собственост

Качено: 12.04.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот частна общинска собственост

Качено: 12.04.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти  частна общинска собственост

Качено: 15.02.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване  на самостоятелно помещение и чакалня за стоматологичен кабинет в СУ "Иван Вазов", гр. Сопот

Качено: 15.02.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ частна общинска собственост с идентификатор 68080.130.50

Качено: 07.11.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване следният имот общинска собственост

Качено: 07.11.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване имоти общинска собственост

Качено: 07.11.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване язовири и рибарник - публична и частна собственост

Качено: 30.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 07.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване обекти общинска собственост - за осъществяване на търговска дейност

Качено: 07.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 11.07.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------