Община Сопот

 

Структурни звена и длъжностни
наименования

Име, Презиме, Фамилия

 

Кмет община

Деян Дойнов

Заместник кмет община

Николай Новаков

Секретар

Мехмед Тухчиев

Финансов контрольор

Валя Куйкова - Пулева

Главен архитект

Иван Нечев

Кмет кметство с. Анево

Николай Николов

 

Дирекция „Обща администрация”

 

Директор на дирекция

Нено Виришапков

Главен счетоводител

Надежда Тодорова

Старши счетоводител - ВК

Наталия Генчева

Главен юрисконсулт

Йордан Кънчев

Главен специалист - деловодител

Светла Андонова

Главен специалист – счетоводител РЗ

Велислава Лачева

Старши специалист - касиер

Гергана Попова

Старши специалист - счетоводител БФ

Мария Димитрова

Старши специалист – счетоводител проекти

Евгения Димитрова

Старши специалист – счетоводител проекти

Гергана Стойчева 

Главен специалист – системен администратор

Атанас Маринов

Старши специалист - призовки

Михаил Христов

Старши специалист – счетоводител програми

Диляна Дойчинова

Специалист - еврофондове

Полина Йорданова

Специалист - еврофондове

Ани Стефанова

Домакин

Десислава Атанасова

 

Дирекция „Специализирана администрация”

 

Директор на дирекция

Димитрина Ганчева

Главен експерт – административно обслужване

Мария Гурцова-Николова

Секретар МКБППМН

Йордан Кънчев

Специалист – ОМП, сигурност на

информацията и гражданска защита

Иван Луков

Старши експерт – стопански дейности и

програми

Веселин Николов

Младши експерт – търговия, транспорт и

концесии

Ивона Павлова

Младши експерт – търговия, транспорт и

концесии

Деница Нанкина

Младши експерт - социални и хуманитарни дейности

Иванка Виришапкова

Старши експерт – гражданска регистрация и

административно обслужване

Дора Пеева

Младши експерт – човешки ресурси и ТРЗ

Надежда Цонкова

Главен специалист – връзки с обществеността и

секретар на кмета

Васко Попов

Младши експерт – общинска собственост и

управление на общ. имущество

Калина Чилингирова

Главен специалист – параграф 4

Атанаска Селакова

Главен специалист – строителство

Димитър Дишлиев

Главен специалист – административно

Обслужване Кметство Анево

Нонка Талева

Специалист – екология, земеделие, гори и

водни ресурси

Милена Радева

Специалист – екология, земеделие, гори и

водни ресурси

Ивелина Николова

Старши специалист – секретар на председателя на Обс

Недялка Тодорова

 

Сектор „Местни данъци и такси”

 

Началник сектор

 

Главен експерт - МДТ

Алекси Ковачев

Главен специалист - МДТ

Хюлия Алимова

Старши специалист - МДТ

Нина Нанева

Старши специалист - МДТ

Дафина Гръблева