Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE Проверка и заплащане на местни данъци и такси

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАНКОВИ СМЕТКИ    

ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ    
НА ОБЩИНА СОПОТ    


БАНКОВА СМЕТКА    
Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА Д    
IBAN: BG80DEMI92408400199409  
BIC: DEMIBGSF

 

Списък на кодове за вид плащане за сметки 7311
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Глоби, санкции, неустойки, обезщетения и начети 44 65 00
Такси за административни услуги 44 80 07

Забележка:        

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.        

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и

партиден № на недвижимия имот.