Търсене

Община Сопот

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

МАНДАТ 2019 - 2023

ПК „Бюджет и финанси“

Нели Пенева - Председател

Анелия Бочева

Георги Григоров

Любомир Джапаров

Станислав Стоенчев

ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм“

Станислав Стоенчев - Председател

Галина Белезирева

Пепа Попова-Минкова

Иван Якимджийски

Яна Тодорова

ПК „Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие и водни ресурси“

Евгени Димов - Председател

Анелия Бочева

Георги Григоров

Катя Адърска-Даскова

Младен Димитров

Павел Павлов

Стефан Стоянов

ПК „Административноправни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление“

Евгени Димов - Председател

Младен Димитров

Павел Павлов

Пепа Попова

Иван Якимджийски

ПК „Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост“

Нели Пенева - Председател

Галина Белезирева

Георги Алексиев

Любомир Джапаров

Стефан Стоянов

Фратьо Куртев

Яна Тодорова

ПК „Установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“

Павел Павлов - Председател

Георги Алексиев

Марин Бодуров

Пепа Попова-Минкова

Фратьо Куртев