Община Сопот

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. Виза за проучване и проектиране

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. Допускане изработване на проекти за изменения на ПУП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. За одобряване на ПУП и КПУП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. Заявление за регистрация по чл. 29,ал.1 от ЗУЕС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. Идентичност на уреголиран поземлен имот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. Издаване на скица за недв. имот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07. Издаване разрешение за строеж

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. Одобряване на инвест. проект при промяна на същия

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. Одобряване на инвестиционен проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Освид. на сгради

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Поставяне на преместваеми

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Право на прокопававе, преминаване през общ. имот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Презаверяване на разрешение за строеж

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Промяна на инвест. намерения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Разреш. за строеж в поз. имот земеделска земя

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Разрешение за израб. на проектза инв. инициатива

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Разрешение за изработване на ПУП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Разрешение за строеж без одобрение на  инвестиционен проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Тротоарно право - строител. м-ли

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Удост. за факти и обстоятелства по ТСУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Удостоверение за търпимост

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Удостоверения, че обособени дялове, части отговарят на одобрени инвест. проекти за извършване на  делба

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ТЪРГОВИЯ ТРАНСПОРТ И КОНЦИСИИ

25. Издаване разрешително за търговия със вино, спирт, дестилати и спиртни напитки

26. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия

27. Регистрация на компютърнии интернет зали

28. Регистрация на търговски обект

29. За регистрация на търговски обект в община Сопот на основание чл. 10 ал.2 / за работа след 22.00 часа /

30. Издаване на временни разрешения за търговия на открито /на фирми/

31. Издаване на временни разрешения за търговия на открито /прилежащи към търговски обекти/

32. Издаване на временни разрешения за търговия на открито /физически лица/

33. Издаване на временни разрешения за търговия на открито /прилежащи към заведения/

34. Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътниците

35. Разрешение за временно поставяне на гаражна клетка

36. Категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ

37. Издаване на разрешение за отсичане на декоративни дървета и храсти в частни и общински имоти

38. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно- медицински практика

39. Регистрация на кучета

40. Издаване на свидетелство при продажба на едър добитък

41. Регистрация на пчели и пчелни семейства

42. Заверка на документи за регистрация на земеделски производители

43. Въвод на земи, възстановени по ЗСПЗЗ

44. Препис - извлечение от основната данъчна книга/ емлячен регистър/

45. Справки и отговори на текущи молби и жалби, свързани с проблеми по опазване на околната среда

OБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

2. Издаване на заверени копия на документи /заповеди, договори, протоколи и други преписки/

3. Писмени отговори на молби и заявления, свързани със справка по досиетата и в регистъра  на общинска собственост

4. Издаване на удостоверение за реституционни претенции 

5. Издаване на удостоверения и служебни бележки относно собствеността на имот

6. Издаване на удостоверение за картотекиране чл. 5 от НРПУРОЖ

7. По производство за настаняване и пренастаняване на граждани в общински жилища

8. По производство за продажби, замени или учредяване вещни права върху общински имоти

9. Участие в тръжна или конкурсна процедура, свързана с общинска собственост /тръжна или конкурсна документация/

10. По производство за настаняване под наем в общински нежилищен имот