Община Сопот

Обществени поръчки - МБПЛ "Иван Раев - Сопот"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: МБПЛ "Иван Раев" ЕООД, гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари