Община Сопот

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Сопот, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците

 

1. "ДОНАРЕКС" ЕООД, ЕИК 115924609, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, ул. "Добрила" №29, лице, управляващо/представляващо дружеството: Димитър Тодоров Матов, служ. тел.: 0888/004 200.

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-598-04 от 01.02.2013 год.

Площадка №1

- Местонахождение: гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот, "Стопански двор", имот №131.40 в землището на града, с площ: 2810 кв. м.

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране

Код 15 01 06 – Смесени опаковки

R13- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

Код 16 01 19 - Пластмаси

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

Код 16 01 20 – Стъкло

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

 

2. "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД, ЕИК 115783655, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, ул. "Баба Неделя" №36, ап. 2

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-823-01 от 01.03.2013 год.

Площадка №1

- Местонахождение: гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот, местност "Малкия друм", ПИ № 68080.131.046, ПИ № 68080.131.47, ПИ № 68080.131.48 по КК на гр. Сопот, обща площ: 3347 кв. м.

- Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по третиране

Код 15 01 06 – Смесени опаковки

R13
- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

 
пожари