Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 19.11.2018 г.

Докладна записка №331/19.11.2018 г. от Мариана Кацарова

Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Карлово от квотата на Общински съвет - Сопот за мандат 2019-2023 г. Прекратяване дейността на временната комисия /ВК/ за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 19.11.2018 г.

ДОКЛАД и ПРОТОКОЛ на ВК при ОбС. Сопот от проведено заседание на 12.11.2018 г. - изслушване на кандидатите за съдебни заседатели

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качено: 23.10.2018 г.


ДОКЛАД на ВК при ОбС. Сопот от проведено заседание на 18.10.2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
по т.1 от Решение на ВК, от доклад от заседание на комисията,
проведено на 18.10.2018г.

 

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Карлово с мандат 2019-2023г. от квотата на Община Сопот 

 

1. Красимира *……*  Велкова

2. Пенка *……* Терзиева

3. Светла *……* Клисарова-Перова

4. Анелия *……* Бочева

5. Радка *……* Рачева

Забележка: За да видите документи на допуснатите кандидати, моля кликнете върху името на кандидата.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да се състои в публично заседание на Временната комисия на 12.11.2018г. (понеделник) от 17:15ч. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, с адрес гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ №55.

В изпълнение на чл.68а., ал.2, не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Сопот становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:

1. Председател, Мариана Кацарова  /п/

ЧЛЕНОВЕ:

2.  Васка Георгиева /п/

3. Фратьо Куртев /п/

4. Катя Адърска-Даскова /отсъства/

5. Григор Скърцалов /п/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Набиране на кандидати за съдебни заседатели

в помощ на кандидатите за снабдяване с документа по т. 2.9. от обявата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари