Община Сопот

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА СОПОТ

(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Не се гаси туй, що не гасне!"

ИВАН ВАЗОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Официален e-mail на

Общинска администрация Сопот:

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С окончателно решение Административен съд Пловдив оневини
Деян Дойнов по дело за административно нарушение

 

През изминалите години бяха направени редица опити за въвличане на община Сопот в политически манипулации, както и да бъдат употребени имената на града ни и неговия градоначалник в политически битки, които се вихрят на национално ниво. Свикваха се пресконференции, развяваха се преписки, дописки и доноси. Хора от „жълтите павета“ посещаваха града ни и плашеха със страшни думи. Делата обаче в една правова държава се гледат от съда, а не от политическите фигури.

По време на тези публични акции гледахме отстрани и не се намесвахме, защото споровете между две страни се гледа в съдебна зала. За съжаление нанесените щети като уронване на престижа на една община не са предмет на съдебното производство. Те остават само като горчив спомен и научен урок.

В тази политическа авантюра бяха въвлечени парламентарни комисии, Агенция за държавна финансова инспекция, Окръжна прокуратура, медии и анонимен граждански комитет.

Животът ни учи да не се доверяваме сляпо на анонимни сигнали и да се уповаваме в законността и справедливостта на правосъдната система. На 6 август ХХІІ касационен състав на Административен съд Пловдив взе своето решение:

ОТМЕНЯ Решение № 17 от 16.01.2020 г. на Карловски РС , 1-ви нак. Състав и ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-433 от 29.11.2018 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Д.Ф.Д. с ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Сопот е наложено административно наказание на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция - глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.126 от Закона за публичните финанси вр. §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ /обн. ДВ, бр. 15/2013 г., в сила от 01.01.2014 г., .. изм. Доп. ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г./.

Решението е окончателно.

Припомняме, че публичната атака срещу община Сопот и кмета Деян Дойнов започна с обвинение, че той е променил предназначението на средства в размер на 4 864,69 лева от целевата субсидия, предоставена от държавния бюджет на Общината за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми сопотненци,

Каним Ви в четвъртък, 13 август 2020 г. в 17:30 часа на площад „Иван Вазов“, където община Сопот ще проведе публично обществено обсъждане на промени в Наредбата за управление на общинските имоти. Отдаването под наем и продажбата на общинска собственост може да донесе значително финансиране или пък да ощети града. Общината също може да вземе решение за закупуване на частни имоти, за да изпълни план за благоустройство и създаване на нова инфраструктура. Затова Община Сопот желае да включи Вас, гражданите, в обсъждането на тези въпроси. Като добър стопанин община Сопот има ангажимента да управлява, изгражда, поддържа, ремонтира и реконструира обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти, които представляват общинска собственост. 

Община Сопот е Вашия дом, а общинските имоти къщата, която обитавате. Нека заедно се грижим за тях. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pismo_lipsa_voda_06.08.2020_1

pismo_lipsa_voda_06.08.2020_2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНАВИРУС

COVID-19

coronavirus_19_2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А Н К Е Т А

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР,община Сопот стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Сопот/ПИРО/ за периода 2021-2027г. ПИРО съвместяват в рамките на един документелементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове заградско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода2014-2020г. ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с целите наНационалната концепция за пространствено развитие 2021-2025г. и кохезионнатаполитика на ЕС за периода 2021-2027г. и да допринасят в максимална степен къмцел на политиката "Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване наустойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните районии на местните инициативи".

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР , ПИРО определя средносрочните цели и приоритетиза устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие синтегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране отниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок отседем /7/ години.

Съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

По повод гореизложеното общинска администрация Сопот предоставя навниманието на жителите на общината три вида анкети, за физически лица, забизнеса и за представители на неправителствения сектор /НПО/. Същите приинтерес от Ваша страна могат да бъдат попълнени и изпратени на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Благодарим Ви предварително!

Анкета за гражданите

Анкета за бизнеса

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Август - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 07 (седми), 10 (десети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 21 (двадесет и първи), 24 (двадесет и четвърти), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 04 (четвърти), 05 (пети), 06 (шести), 11 (единадесети), 17 (седемнадесети) 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_21.07.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-172/24.06.2020 г.

Относно: Настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности, ВОДАТА В ОБЩИНА СОПОТ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА САМО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми сопотненци,

 

В сайта на община Сопот е публикуван Доклад относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

Вашето мнение е важно за нас и ние разчитаме на гражданите при взимане на всяко решение в община Сопот. Изразеното мнение на всеки гражданин не е „глас в пустиня“, а становище, което ние взимаме предвид при дискусиите, които провеждаме в общинската администрация и в общинския съвет.

Бъдещето на града е във Вашите ръце и ние се надяваме да ползвате това Ваше право не само по време на избори. Стремим се да водим прозрачно и диалогично управление.

Можете да изразите Вашето мнение по един от следните начини:

  • чрез подаване на писмено становище в свободен текст, което входирате в деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1.
  • чрез подаване на писмено становище По електронен път: на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С доклада и приложенията към него можете да се запознаете тук.

Бихме искали да Ви поканим на 01.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“, където да присъствате и участвате с дискусията по темата. Очакваме Ви! Най-добре можем да защитим позицията на гражданите, когато знаем какво е най-доброто решение за тях.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

До 30.04.2020 лицата, които желаят да ползват услугата "Обществена трапезария“  могат да подават заявления на телефон – 03134 6003 в рамките на работния ден от 8.00 до 16 часа

В проекта ще бъдат подпомогнати 170  представители на целевите групи за периода  1 май 2020г до 19 юни 2020г.(в работни дни)

Основна цел на проекта е приготвяне и доставка на топъл обяд ( супа, основно, десерт/поне веднъж в седмицата/ и хляб) в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната;
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Програмата „Топъл обяд у дома в условие на извънредна ситуация- 2020г.“ се  финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-28/24.01.2020 г.

Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с подмяната на лични документи - лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на бюджет 2020 - Публично обсъждане

pokana_proekt_budjet_2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:

>>> Т У К <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

 
Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.