Община Сопот

Спорт и туризъм

Доклад - спорт и туризъм 2012

ДОКЛАД
Сопот - Туризъм – Концепция на  стратегията
ОСБ - експерт д-р Вернер Oпиц, Залцбург, Австрия


I. Въведение
1. Международният пейзаж
Туризмът е най-бързо развиващата се индустрия в света. Той е № 2 в световната индустрия за износ, след нефта и пред автомобилната индустрия. 6% от всички световни инвестиции са в туризма, 7% от всички работни места в световен мащаб са работни места в туристическия бранш, хората, работещи в туризма, печелят 9% от световния доход.
През 2010 г. 960 милиона души пътуват по целия свят, до 2012 г. ние очакваме 1 милиард и UNWTO прогнозата за 2020 г. е да има 1,6 милиарда пътници.
Тези цифри трябва да дадат представа за значението на туризма в световната икономика и за благосъстоянието на хората. Но също така има потвърждение за желанието да се развива и насърчава туризма в България и в часност Сопот.

2. Аргументи за развитието на туризма.
а) осигурява работни места, квалифицирани и неквалифицирани;
б) увеличава дохода
в) оправдава защитата и подобряването на околната среда
г) изисква развитие на инфраструктурата, което също подобрява и условията на живот на местното население
д) създава положителен образ на дестинация

3. Важен списък от въпроси, на които трябва да се отговори, преди да започне планирането на туризма:
а) Какви са силните и слабите страни, шансовете и възможностите, цел, и т.н. на Сопот туризъм (SWОT)?
б) Какъв е действителният стандарт на туристическия продукт в Сопот?
в) Каква е визията на  Сопот?
г) Какъв тип гости посещават Сопот в момента? Какво е очакването за в бъдеще?
д) Как Сопот се различава от нашите конкуренти? (USP)
е) Какви възможности имаме за подобряване на туристическия продукт?
ж) Какъв е количественият и качественият стандарт на туристическия продукт в Сопот?
з) Всички граждани на Сопот ли са заинтересувани от развитието на туризма?
и) Готови ли са и те да допринесат за постигането на тази цел?

II. Туристическа дестинация Сопот
Сопот е привлекателен, гостоприемен град, разположен в очарователна природна месност. Сегашното USP на Сопот е (изключително предложение за продажба) парапланеризъм, планинско колоездене и екскурзии. В този град е роден Иван Вазов, фигура с изключително културно значение. Въпросът, относно настаняването и ресторантите, е задоволителен, предвид  реалната ситуация. Има няколко хотела с много добри стандарти, а частни квартири са много атрактивни. Атмосферата в Сопот е релаксираща и приятна. Градът дава възможност за пълноценен отдих. Хората са услужливи и  приятелски настроени.2. Недостатъци:
Налице е липса на сътрудничество. Туристическата оферта не се координира. Не съществува обща политика в областта на туризма и ясно формулирани цели. Поради това много капацитет не е активиран и не се реализират много възможности. Определено има нужда от общинска организация по туризма, която да  съчетава и формулира туристическия продукт на Сопот и да се опитва да го разшири и подобри.
Регистрирах някои проблеми с управлението на отпадъците.
Атракциите и забележителностите на града трябва да бъдат по-добре отбелязани, за да имат туристите по-голям шанс да ги намерят. Не съществува никакъв професионално подготвен материал, който да промотира града. Съществуващата брошура не е практична и е твърде скъпа. Обикновенна  информационна папка (брошури, рекламни материали ) трябва да бъдат произведени и те да бъдат разпространени, сред туроператорските  агенции, клубове, да бъдат включени в  e-mail кампании, което вероятно ще помогне за развитието на  туризъм в Сопот.
Нещо трябва да се направи, за да се направи града по-привлекателен за туристи и за местното население. Разбрах, например ,че има бетонни саксии за цветя, но без цветя в тях. Неща като тези, струват малко пари, но имат огромно въздействие на имиджа на града.
Местната телевизия може да бъде добър инструмент и да помогне да се обединят и  вдъхновят местните хора, за да направят нещо за града, с което да се гордеят и по този начин  да ги направят съпричастни с инициативата.

3. Стратегия и стъпки на развитие.
а) Организация по туризъм.
В основата на професионалното развитие на Сопот е създаването на общинска организация по туризъм, който да се състои от хора от Сопот, от всички сектори на икономиката на града, които са свързани и имат интерес в областта на туризма. Тъй като туризмът е разнороден сегмент, това се отнася не само за хотелите и ресторантите, но също така и за занаятите, спорта, бизнеса, дори и фермите, защото те ще продават продукта си по-добре и по-успешено, ако има развиващ се туризъм. Инициативата за основаването на организация по туризъм, която да се състои от всички заинтересовани в областта на туризма на Сопот, трябва да се стартира от кмета на града или от управител на бизнес предприятие. Тази организация трябва да бъде отговорна за създаването, формулирането и популяризирането на туристическия продукт на Сопот, както и за политиката на туризма в града.
От много дискусии с местните туристически предприемачи, останах с впечатлението, че съществува голям интерес за създаване на "Организация по туризма"в Сопот.
Туристическата организация, с доброволно членство, следва да се финансира от членски внос, приходите от туристическия данък и принос от граждани. Размерът на членския внос трябва да се договари в специален комитет, който да се състои от представители на различните групи на членовете. Основната задача на тази организация е да координира и завърши съставянето на туристическия продукт на града. Сопот трябва да говори на един език! Това е основата за здраво и успешно сътрудничество с партньорите в туристическата индустрия и за силни позиции на туристическия пазар.


Уставът на организацията по туризъм в Сопот би могъл да следва този пример:
1) Всички физически и юридически лица в страната , които по някакъв начин са свързани с туризма трябва да бъде членове на общинската или регионална организация по туризъм.
2) Задачите на организацията
- Да  ​​организира туризма в областта или региона и да създаде туристически офис
- Да обръща внимание на всички дейности, свързани с благосъстоянието на гостите
- Да объръща внимание на развитието на туристическия продукт на място или по своя собствена инициатива, или в сътрудничество с другите
- Да изгради и управлява  туристическата инфраструктура или да участва в тази инвестиция.
- Да развиваа туристическата концепция за града или региона
- Да отговаря за популяризирането на туристическия продукт на града или региона
- Да се грижи за околната среда и културна ситуация на града или региона
- Да координира дейността си с националната организация по туризма
3) Организация по туризъм се основава на:
- частното право
- публичното право
/в зависимост от вида на организацията/
4) Границите на областта на организацията по туризма трябва да бъдат ясно дефинирани.
5) Органите на управление на организацията са:
- Общото събрание
- Борда на директорите
- Председателят
- Комитета по финансов контрол
6) Правилата трябва да се заложат и в определен интервал от време трябва да се свиква общо събрание
8) Трябва да бъде назначен главен мениджър, който да бъде отговорен за изпълнението на всекидневните задължения на бизнеса и да следи работата в офиса на организацията. Неговата работа е да се разработят стратегии на организацията, които в крайна сметка трябва да бъдат одобрени от председателя и от борда на директорите.
9) Ако организацията ще управлява спа център или ще създава такъв  курорт, трябва да бъдат взети необходимите мерки, за да покрият съответните медицински изисквания.
10) Бюджетът на организацията трябва да се управлява от принципен и внимателен бизнесмен.
11) Бюджетът се състои от:
- Членски внос
- Средства от града (главно туристически такси)
- Приходи от търговски предприятия, управлявани от организацията
- Доброволни дарения
- Други източници на доходи
12) В много случаи  членският внос се определя в зависимост от вида на дейността на членовете и от това до каква степен тяхната фирма има интерес от развитието на туризма.  Назначава се комисия за оценка, която да вземе решение за размера на членския внос. Това решение е най-вече въз основа на докладите на Министерството на финансите по отношение на годишния оборот на предприятието. Таксата обикновено е 0/000 от годишния оборот. Този вид определяне на членския внос е възможно само, ако организацията се основава на публичното право със задължително членство.
Практически членски внос може да тече някак между 1-4 0/000 от годишния оборот на фирмата или предприятието, в зависимост от типа на бизнеса.
Начин на поведение:
Освен основните правила, които регулират отговорностите на различните органи на туристическата организация, трябва да бъде определен и стандарт за  начина на  работа,, за ежедневните дела, какви ще са отговорностите на ръководителя и какви са  всички изисквания, за  стартиране бизнес организацията, правилно и точно.
Например:
- Каква ще е процедурата за свикване на Общото събрание
- Задълженията на председателя и на борда на директорите
- Задълженията за управление на офиса
- Каква ще е процедурата за финансовия контрол
- Каква ще е процедурата за счетоводството на организацията.

4. Туристическият продукт в Сопот
Туристическия продукт се състои основно от 4 елемента:
а) Природните ресурси.
Както беше обсъдено по-рано, природните ресурси в Сопот са добри за развитие на туризъм. Пейзажът е много привлекателна, от  фона на красивата природа на Балкана. Околната среда на Сопот дава много шансове за успешна почивка, вариращи от екстремни спортове до приятни походи.

б) инфраструктура.
Инфраструктурата е задоволително добре. Водоснабдяването и електричеството е са достатъчно. Трябва да се обърне особено внимание на качеството на питейната вода, която е от изключително качество, което за някои хора е един от аспектите за избора на дестинация за почивка

в) транспорт.
Нямах никакво специално изживяване, доколкото се отнася до транспорт, но вярвам, че не би трябвало да има проблем.

г) Гостоприемство, култура и събития.
Коментари са дадени по-рано в хотелите и ресторантите. Ситуацията е сравнително добре, макар че трябва да се направят  известни подобрения. Вярвам, че броят на високо качествени стаи, от страна на обслужване ,трябва да  се увеличава, за да съответстват на необходимостта от увеличаване на туризма, защото туристите искат все по-високо качество и  са готови да платят добра цена за него. В тази връзка, бих предложил идеята за съставяне на въпросник, в стаите, за да се научи повече какви са положителните и отрицателните впечатления на гостите. Това дава възможност за поправяне на грешките и подобряване на продукта.
Културните ресурси :

Къщата- музей „Иван Вазов“, музеят на занаятчиите, историческата мелница на манастира, и т.н. Тези обекти трябва да се концентрират и представят в “ културната разходка из Сопот“, организирана от организацията по туризма. Важен аспект на културния живот е фолклора. Туристите искат да научават повече за традициите и обичаите в страната. Фолклорна вечер, веднъж седмично е нещо много харесвано от туристите. Както бе споменато по-рано, културна оферта на Сопот трябва да бъде  част от туристическия продукт.
Специално внимание трябва да се обърне на  възможностите за зимен сезон. Зимният спорт е много популярен в България, но зависи от климата, количеството сняг и ландшафта. Със съществуващия лифт, може да достигне атрактивен район в планината, който може да се използва като старт на зимния спортен сезон. Поне на върха има достатъчно сняг, за да се практикуват зимни спортове - ски спускане, крос-кънтри ски и др.
Близките горещи извори може да помогнат на зимния туризъм в Сопот.
Екстремният спорт е специален USP за Сопот. Условията за парапланеризъм отговарят на  международени стандарти и това дава на Сопот добро име в тази област. Световното първенство по парапланеризъм през 2013 г. ще бъде  изключителна възможност Сопот да се представи като  изключителен център по парапланеризъм, от национално и международно ниво. Посещавайки интернет сайта по парапланеризъм , оставам с  впечатлението, че трябва да се предложи нещо повече на пилотите, на техните семейства и приятели. Мини голф, бадминтон, тенис, плуване, детски футбол, скара и др.
Парапланеризмът е изключително малък сегмент от пазара на международения туризъм, но за Сопот е  изключително важен аргумент за развитие на туризма. Това, което беше споменато за парапланеризма, до известна степен се отнася и за планинското колоездене. Научих също, че има и атрактивна възможност за мотокрос близо до Сопот.
Това, което също е хубаво да се предлага е екскурзоводен туризъм (наблюдение на птици, ботанически местности, геология)
Ако Сопот се концентрира в спорта - голфът следва да се разглежда като вариант. Разбира се, това е дългосрочен продукт, но възможността следва да се разгледа, защото голфът става популярен спорт и голфърите търсят постоянно нови места. Това може да бъде регионален продукт (бях информиран, че има идея за едно голф игрище в близост до Баня)

5. Регионът на туризма Сопот
В рамките на кръг от около 50 км, се намират редица атрактивни селища и туристически обекти. Този потенциал за туризъм, трябва да бъде включен в  туристическия  продукт на Сопот. Идеята за регионална организация по туризъм следва да се разглежда с оглед на тясно сътрудничество, за да се създаде атрактивен регионален туристически продукт.
1) Старосел: тракийските гробници са атрактивно място за хора, интересуващи се от история. Те са уникални в света. Разкопките все още са в ход и се надяваме да бъдат продължени професионално. Налице е необходимост от професионален туристически център.
2) Копривщица: Това е забележителен пример за традиционната българска архитектура. 3) Хисаря: много симпатичен и релаксиращ спа курост с високо качество. Това би било много добро място за балансиране със спортната страна на Сопот. Руините на римската стена са уникални.
4) Баня: Минералните извори  могат да бъдат допълнение към регионалния туристически продукт, но са нужни  подобрения и инициатива.
5) Клисура: Тихо, но спокойно градче в региона. Някои инициативи трябва да бъдат предприети, за да се направи това място привлекателно.

III. ЕС и българския туризъм
Специално внимание трябва да се обърне на факта, че България е член на ЕС. Туризмът е индустрия, която печели най-много в ЕС. Гражданите на ЕС биха искали да научат за нови членове, и ако в крайна сметка България ще въведе еврото, този ефект ще бъде по-силен. Вярвам, че България е член на ЕТС.
В тази връзка е от голямо значение, че Сопот има добри отношения с Българската национална организация на туризма.

IV. Заключение.
Сопот е в началото на нова ера на туризма. Шансовете са дадени, но за да се осъществят, са нужни обединените усилия на всички: на града, на туристическата индустрия, търговията, и всички хора, живеещи в Сопот. Въз основа на тези координирани дейности, Сопот трябва да преживее едно успешно бъдеще в туризма.

Последна промяна (Вторник, 08 Май 2012 12:53)

 

ЗАПОВЕД - консултативен съвет

ЗАПОВЕД

№ РД-09-238/02.05.2012 год.

гр. Сопот

 

На основание чл.6 ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет по туризъм при Община Сопот, приет с Решение №184 от 22.10.2009 год. и  Решение №46 от 30.03.2012 на Общински съвет – Сопот

 

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

Нов състав на Консултативния съвет по туризъм в Община Сопот за мандат 2012 – 2014 год.:

Председател: Веселин Личев – Кмет на Община Сопот

Секретар: Орлин Симеонов – Финансов контрольор на Община Сопот

Членове:

1.Мариана Кацарова – Председател на Общински съвет Сопот

2.Диана Недкова – Общински съветник

3.Константин Константинов – Общински съветник

4.Марин Бодуров – Общински съветник

5.Васко Попов – Общински съветник

6.Камен Шаралиев – Зам. – кмет Община Сопот

7.Иван Якимджийски – Секретар на Община Сопот

8.Стефан Филчев – Директор на КМ „Иван Вазов“

9.Таня Славова – Мл. eксперт Община Сопот

10.Таня Караколева – Секретар на МКБППМН Община Сопот

11.Румен Белезирев – Председател на СИР

12.Дани Банков  – Член на СИР

13.Николай Йотов – Член на СИР

14.Цвятко Цветков – Н-к ПСС Община Сопот

15.Чавдар Делидимов - Хотелиер

16.Стиляна Щерева – Хотелиер

17.Румен Стоянов – Ресторантьор

18.Георги Алексиев – Ресторантьор

19.Нено Грънчаров – Председател на СНЦ Занаятчийски еснаф

20.Елена Шаралиева – Секретар на Туристическо дружество Сопот

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ

Кмет на Община Сопот

Последна промяна (Четвъртък, 17 Май 2012 16:50)

 

ПРАВИЛНИК на КСТ Сопот

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

В ОБЩИНА СОПОТРаздел І. Общи положения

 

Чл.1.

/1/

С този Правилник се уреждат структурата, функциите и задачите на Консултативния съвет по туризъм към Община Сопот, наричан по-долу КСТ.

 

/2/

КСТ е съвещателен орган към кмета на Община Сопот и го подпомага в дейностите му свързани с развитието на туризма на територията на общината.

 

/3/

КСТ включва в състава си равен брой представители на местната общинска администрация от една страна и от друга страна, представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и за защита на потребителите.

 

/4/

КСТ се създава на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за туризма.

 

Раздел ІІ. Функции и задачи

 

 

Чл.2.

 

Консултативният съвет по туризъм:

 

 

 

1.

Изработва и предлага на Общински съвет програмата по чл.10, ал.1 от Закона за туризма;

 

 

 

2.

Прави предложение за размера на туристическата такса;

 

 

 

3.

Разглежда,  изготвя и предлага на Общинския съвет стратегия и политиката за развитие на туризма в Община Сопот;

 

 

 

4.

Обсъжда и дава становища по дългосрочни, краткосрочни и годишни планове за развитие на  туризма;

 

 

 

5.

Взема отношение и дава препоръки по инвестиционни, инфраструктурни и други проекти свързани с туризма;

 

 

 

6.

Дава становище по ефективността на управлението на туризма и предлага мерки за подобряване на координацията между местната, държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и други;

 

 

 

7.

Генерира проектни идеи и инициативи свързани с развитието на туризма;

 

 

 

8.

Инициира и прави предложения за участия в различни национални и международни мероприятия, свързани с развитието на туризма;Раздел ІІІ. Структура

 

Чл.3.

/1/

КСТ се състои от председател, секретар и членове.

 

/2/

Председател на КСТ е кмета на Община Сопот

 

/3/

Секретарят се избира от КСТ по предложение на кмета на общината.

Чл.4.

 

Председателят:

 

 

1.

Представлява КСТ;

 

 

2.

Свиква и ръководи КСТ;

 

 

3.

Подписва протоколите и документите от дейността на КСТ;

 

 

4.

Организира изпълнението на предложенията на КСТ.

Чл.5.

 

Секретарят:

 

 

1.

Организира подготовката на заседанията на КСТ;

 

 

2.

Отговаря за съхранението на документацията и воденето на кореспонденцията на КСТ.

Чл.6.

/1/

В състава си КСТ включва 20 ( двадесет) представители, съответно десет на местната администрация и общински съвет и десет на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел имащи отношение към развитието на туризма, а именно:

 

 

1.

Десет представители на общинска администрация и общински съвет;

 

 

2.

Трима представители на Съвета за икономическо развитие в община Сопот

 

 

3.

Представител на Планинска спасителна служба в община Сопот

 

 

4.

Двама представители на хотелиерите в община Сопот

 

 

5.

Двама представители на ресторантьорите в община Сопот

 

 

6.

Представител на неправителствена организация, работеща по проблемите на туризма в Община Сопот

 

 

7.

Представител на Туристическо дружество „Иван Вазов” в община Сопот

 

/2/

1.

Кметът на общината със своя заповед определя поименния състав и ръководи Консултативния съвет по въпросите на туризма;

 

 

2.

Съставът на КСТ се определя за мандат от 2 години;

 

/3/

1.

Промени и допълнения в състава на КСТ се извършват с решение на ОбС, по предложение на Кмета на Общината за изменение на ал.1 от настоящия член.

 

Раздел ІV. Организация на дейността

 

Чл.7.

/1/

Заседанията на КСТ се свикват от председателя.

 

/2/

КСТ провежда редовните си заседания най-малко веднъж на 4 месеца.

 

/3/

При необходимост се свикват извънредни заседания.

 

/4/

При отсъствие на председателя, неговите функции се поемат от упълномощено от него лице.

 

/5/

При необходимост КСТ може да бъде свикван в непълен състав по направления.

Чл.8.

/1/

За всяко заседание на КСТ се съставя дневен ред, който се подготвя от секретаря и се изпраща на членовете най-малко три дни преди заседанието.

 

/2/

Всеки член на КСТ може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.

 

/3/

На заседанията на КСТ могат да бъдат канени и организации и специалисти извън КСТ, имащи отношение към разглежданите проблеми.

 

/4/

Заседанията на КСТ са открити за представители на заинтересовани институции, граждани и медии.

Чл.9.

/1/

На заседанията на КСТ се води протокол от секретаря, който се подписва от председателя и секретаря.

 

/2/

Копие от протокола се представя на членовете на КСТ и други заинтересовани органи и организации.

Чл.10.

 

Решенията на Консултативния съвет по въпросите на туризма се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

Чл.11.

/1/

За подпомагане дейността на КСТ към него могат да се създават работни групи по отделни направления.

 

/2/

Работните групи отчитат работата си на заседание на КСТ.


/3/

В състава на работните групи могат да бъдат привличани специалисти и експерти извън състава на КСТ.

Чл.12.

 

Необходимите средства за функционирането на КСТ се осигуряват с решението на Общинския съвет за приемане на бюджета на Общината:

Чл.13.

 

Средствата по чл.12 се изразходват само за финансиране на дейности по реализиране на Програмата за развитие на туризма в Община Сопот.

Чл.14.

 

Ежегодно през месец февруари кметът на Община Сопот внася за разглеждане в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Община Сопот.

 

Допълнителна разпоредба

 

§ 1.

 

Настоящият Правилник влиза в сила от 01.11.2009 година.

§ 2.

 

Настоящият Правилник е приет с Решение № 184/от 22.10.2009 год. на Общински съвет - Сопот.

Последна промяна (Четвъртък, 17 Май 2012 17:03)