Община Сопот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.27.47 и 68080.27.48 по КККР на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на  ЕТ "ДЖИМИ-КП КОЙЧО ПОПОВ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

О  Б  Я  В  А

За кандидатстване за позицията Обществен възпитател при МКБППМН - Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2015 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "АС - Йовка Димитрова"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "ДЖИМИ-КП КОЙЧО ПОПОВ"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД