Община Сопот

Общ устройствен план на община Сопот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА ОБЩИНА СОПОТ

окончателен проект

 

Общ устройствен план на община Сопот

Схема съобщения Виваком

План схема на канализация

План схема на водоснабдяване

Сборна схема на техническата инфраструктура

Общ устройствен план - мащаб 1:25000

Общ устройствен план - мащаб 1:10000

Схема съобщения А1 (Мобилтел)

План схема на комуникационно - транспортната система

Културно историческо наследство

План схема електроснабдяване

Изменение ОУП с Решение № 209, Протокол № 35 от 28.09.2021 г. на ОбС-Сопот

Изменение ОУП с Решение № 269, Протокол № 45 от 19.05.2022 г. на ОбС-Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.127, ал. 6 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.94/29.11.2019 г. е обнародвано Решение  № 366/21.10.2019 г. на Общински съвет – Сопот, за одобрен общ устройствен план на община Сопот (ОУП).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Сопот публикува на интернет страницата си Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Сопот.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с Обобщената справка в Община Сопот,  ул. "Иван Вазов" №34 , стая №11 по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА    СОПОТ

 

П О К А Н А

 

Кметът на Община Сопот кани жителите на община Сопот, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на :

 

ОБЩЕСТВЕНО   ОБСЪЖДАНЕ

на

Окончателния проект на Общ Устройствен план

на община Сопот и Доклад за екологична оценка на

проекта за ОУП на община Сопот

 

Общият устройствен план /ОУП/ на Община Сопот е планов документ, основа за дългосрочно и устойчиво териториално устройствено развитие на общината до 2033 г.

Разработването и приемането на ОУП и Доклада за екологична оценка е част от най-важните решения за бъдещото правилно функциониране на ОУП, които трябва да се вземат с активното участие на гражданите и заинтересованите страни.

Очакваме Ви на 22 август 2019 г. от 13 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов” /Ритуална зала до кафене „Червеното петле”/ – гр. Сопот.

Проектът и Докладът за ЕО е открит за разглеждане от гражданите във фоайето на третия етаж на сградата на общината. Мнения и препоръки в писмена форма се приемат деловодството и в ст. № 11 на общината.

 

 

17 юли 2019 г.

 

Кмет на община Сопот: 

Деян  Дойнов /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА    СОПОТ

 

П О К А Н А

 

Кметът на Община Сопот кани жителите на община Сопот, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на :

 

ОБЩЕСТВЕНО   ОБСЪЖДАНЕ

на

Доклад за екологична оценка на

проекта за ОУП на община Сопот

 

Общият устройствен план /ОУП/ на Община Сопот е планов документ, основа за дългосрочно и устойчиво териториално устройствено развитие на общината до 2033 г.

Разработването и приемането на Доклада за екологична оценка е част от най-важните решения за бъдещото правилно функциониране на ОУП, които трябва да се вземат с активното участие на гражданите и заинтересованите страни.

Очакваме Ви на 15 февруари 2019 г. от 13 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов” /Ритуална зала до кафене „Червеното петле”/ – гр. Сопот.

Докладът за ЕО е открит за разглеждане от гражданите във фоайето на третия етаж на сградата на общината. Мнения и препоръки в писмена форма се приемат деловодството и в ст. № 11 на общината.

 

10 януари 2019 г.

 

Кмет на община Сопот:

Деян  Дойнов /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за Обществено обсъждане на предварителния проект на Общ Устройствен план  на Община Сопот и Доклад за екологична оценка на проекта за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Община Сопот уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Сопот с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Сопот ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Сопот“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Обсъждането ще се проведе на 29.10.2018г. от 13.00 часа в залата на Радиното училище на площад „Възраждане“- гр.Сопот.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на община Сопот и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа във фоайето на третия етаж на сградата на Община Сопот ул. „Иван Вазов“ №34 както и на интернет страницата на Община Сопот httр://www.sopot-municipality.com

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в деловодството на Община Сопот,   РИОСВ-Пловдив или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: арх. Иван Нечев – Главен архитект на Община Сопот – стая №11 в сградата на общината.

Качено: 28.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доклад за оценка на степента за въздействие на план предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нетехническо резюме на екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екологична оценка на предварителен проект за ОУП на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходна информация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема електроснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Културно историческо наследство

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на комуникационно - транспортната система

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Мобилтел

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пространствено развитие на елементите на територията на общински център Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:10000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план - мащаб 1:25000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сборна схема на техническата инфраструктура

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на водоснабдяване

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План схема на канализация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема съобщения Виваком

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общ устройствен план на община Сопот - Предварителен проект

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари