Търсене

Община Сопот

Наредби

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  СОПОТ / по чл.196, ал.5 от ЗУТ /
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ  ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ - ОТМЕНЕНА
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ПО ЧЛ.71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС В ОБЩИНА СОПОТ
НАРЕДБА / ОТМЕНЕНА /
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОПОТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА
КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА И
ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА РАЗМЕРА  НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГРОБИЩНИЯ ПАРК
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА  ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА - ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СОПОТ
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СОПОТ