Търсене

Община Сопот

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Протест на ОП - Пловдив от 20.07.2022 г.

Протокол на Административен съд - Пловдив № 85 от 11.01.2023 г.


ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  СОПОТ / по чл.196, ал.5 от ЗУТ /

НАРЕДБА  / ОТМЕНЕНА /

ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Жалба от СНЦ "Български правозащитен алианс" - 03.04.2017 г.

Протест на ОП - Пловдив от 04.09.2017 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №2161 от 07.12.2017 г. 

Протест на ОП - Пловдив от 06.07.2018 г.

Решение на Административен съд Пловдив №2474 от 22.11.2018 г.

Протест на ОП - Пловдив от 24.01.2019 г.

Решение на Административен съд Пловдив №1069 от 16.05.2019 г.

НАРЕДБА / НОВА /

ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ  ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ - ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ 

НАРЕДБА № 1  / ОТМЕНЕНА /

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на РП Карлово - 14.12.2015 г.

Определение по АД №3271/2015 г.

Протест на ОП Пловдив - 01.03.2017 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №1459 от 11.08.2017 г. по АД №648/2017 г.

НАРЕДБА №1  / НОВА /

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ 


ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА СОПОТ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
НА ОБЩИНА СОПОТ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ПО ЧЛ.71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС В ОБЩИНА СОПОТ
НАРЕДБА / ОТМЕНЕНА /
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОПОТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на ОП - Пловдив - 10.07.2019 г.

НАРЕДБА / НОВА /

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ.

НАРЕДБА - обявена НИЩОЖНОСТ на Наредбата от Административен съд Пловдив

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА
КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на ОП - Пловдив от 05.06.2018 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №2233 от 05.11.2018 г. по АД №1727/2018 г.

Протест на ОП - Пловдив от 27.08.2019 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №195 от 21.01.2020 г. по АД №2742/2019 г.

НАРЕДБА - обявена НИЩОЖНОСТ на Наредбата от Административен съд Пловдив

ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на ОП - Пловдив от 28.02.2020 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №900 от 02.06.2020 г. по АД №626/2020 г.

НАРЕДБА

ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА (след Решение №325 от 05.04.2019 г. на ОбС.-Сопот)

НАРЕДБА

ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Протест на ОП - Пловдив от 10.12.2018 г.


ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА И
ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на ОП - Пловдив от 05.07.2017 г.

Решение на Административен съд Пловдив с №1920 от 10.11.2017 г. по АД №1587/2017 г.


ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ОБЩИНА СОПОТ

ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА  ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

Протест на ОП Пловдив - 18.11.2016 г.

Решение №729/03.05.2017 г. на Пловдивски Административен съд

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА - ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СОПОТ

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СОПОТ

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

НАРЕДБА

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ.

НАРЕДБА

ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ И КОНСТАТИРАНИ НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ IV, V И VI КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ.

НАРЕДБА

за реда и условията за осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Сопот.

МЕТОДИКА

за реда и начина за предоставяне на средства от Общински фонд "Асистирана репродукция" на Община Сопот.

ПРАВИЛНИК

за отличията на Общински съвет - Сопот

НАРЕДБА

за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот.