Търсене

Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 22

Относно: Ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 23

Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 24

Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС - Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветници и встъпване в длъжност на нови общински съветници.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 25

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда, безопасността на движението, чистотата и общественото имущество на територията на Община Сопот.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 25

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Относно: Оспорване на Решение № 9, взето с протокол № 4 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.12.2015 г. по Докладна записка с вх.№ 310/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.171.642 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Под краварника" за определяне на ново предназначение на имота - за"Кравеферма".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 27

Относно: Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата и Община Сопот, във връзка с писмо на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, / МРРБ/ с техен изх.№ 03-02-320/28.12.2015 г. и вх.№ В-16/14.01.2016 г. на ОбС - Сопот.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 27

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 28.01.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ 02-12#1 от 28.12.2015 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 29

Относно: Писмо-искане / В-234/03.12.2015 г./ на Кмета на Община Сопот за определяне на двама представители на ОбС – Сопот, които да бъдат включени в комисията по чл.25 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 30

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сопот през 2015 г., внесен с писмо с вх.№ В-25/19.01.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 31

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли 2015 г. – декември 2015 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 31

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 32

Относно: Даване на предварително съгласие за прокарване на трасета за захранващ електропровод и водопровод, предмет на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за захранване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48, местност "Гара Сопот" по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 33

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на: Сграда за обществено хранене /Кафе-сладкарница „Червено петле“ / с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.501.1518.15 па кадастрална карта и кадастрални регистри / КККР/ на гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 55.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 34

Относно: Изменение на Решение № 261, взето с поименно гласуване с протокол № 45 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 22.01.2015 г. в заседателната зала на ОбС - Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 35

Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 35

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СТРАТЕГИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 36

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 36

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОГРАМА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 37

Относно: Закриване на звено в дейност "Други дейности по икономиката".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 38

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддавене на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.502.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 38

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 38

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 39

Относно: Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 40 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност, продажба на закуски.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 39

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 39

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 40

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.175.385 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота за "обществено обслужване".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-ПРЗ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 40

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 41

Относно: Учредяване право на строеж на EVN-БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - за изграждане на нов Бетонов комплектен трафопост /БКТП/ "Гара Сопот", в общински имот с идентификатор 68080.71.68 по Кадастрална карта /КК/ на гр. Сопот и предварително съгласие за прокарване на трасе за кабели 20 kV.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 РАБОТНА СИТУАЦИЯ И СЕРВИТУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 42

Относно: Изменение на Решение №22, взето с поименно гласуване с протокол №5 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 25.01.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 43

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване",  Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 43

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 44

Относно: Обявяване на имот с идентификатор 68080.175.383 с площ 105 кв.м., местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот от публична - в частна общинска собственост, и приемане и одобряване на пазарна оценка на имота.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 45

Относно: Разкриване на 16 нови щата в дейност "Чистота" във връзка със стартиране самостоятелното извършване от Общината на услугите сметосъбиране и сметоизвозване.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 46

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-12/15 г.#16 от 29.03.2016 г. и наш вх.№В-103/30.03.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 47

Относно: Даване на разрешение за ползване на средства по извънбюджетната сметка на Община Сопот (BG58RZBB01553220066900), в размер на 80000.00 (осемдесет хиляди) лв., за погасяване на част от паричните задължения към Община Карлово, натрупали се вследствие на депонирането на ТБО с произход Община Сопот в Регионално депо за ТБО на гр.Карлово по силата на Договор № Д-56 от 01.09.2015 г.

Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 48

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 47, взето с протокол № 8 от извънредно заседание на ОбС – Сопот, проведено на 09.05.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 49

Относно: Изменение на Решение №42, взето с поименно гласуване с протокол №7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 20.04.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 50

Относно: Приемане проекто бюджета на Община Сопот за 2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 50

ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ №1 ДО №15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 51

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сопот 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 52

Относно: Учредяване право на пристрояване с площ от 40 кв.м., към първи етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - с учредено право на строеж в общински имот 68080.502.1433, ул."Гоце Делчев" № 6 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 53

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 54

Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи договор за заем за послужване с Община Садово, с който последната предоставя за временно управление собствената си вещ, а именно: Специален автомобил - сметосъбирач, марка "МАН", модел "26.272" с рег. № РВ 0547 АС, номер на двигател: 2486896094D381.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 55

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „МБПЛ ”Иван Раев - Сопот” ЕООД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 56

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 57

Относно: Удостояването на доц. д-р Григорий Цветанов Вазов с отличието „Почетен гражданин на гр.Сопот“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 58

Относно: Приемане на "Наредба за принудително изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI, категория или части от тях".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 59

Относно: Приемане на Програма за закрила на детето 2016-2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 59

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОГРАМА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 60

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 61

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 43 взето с поименно гласуване с протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 20.04.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване", Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 62

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на две самостоятелни помещения в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване /Битов комбинат/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 62

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 62

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 63

Относно: Разкриване на 6 /шест/ нови щата в дейност "Озеленяване".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 64

Относно: Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.503.1637 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 64

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 65

Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от Станимир Петров Лазов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 66

Относно: Упълномощаване на Кмета на Общината да сключи договор за банков кредит в размер до 300 000 /триста хиляди/ лв., със срок за погасяване до 20 /двадесет/ год. и лихва до 8 /осем/ на сто.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 67

Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 67

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 68

Относно: Изменение на Решение № 34, взето с поименно гласуване с протокол № 6 от редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 21.03.2016 г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 69

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 12.08.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. № АВК-02-16 от 12.07.2016 г. и наш вх.№ С-3383 от 13.07.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 70

Относно: Удостояването на Дишко Христов Дишков с отличието „Почетен знак на Община Сопот“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 71

Относно: Удостояването на инж. Илия Атанасов Гунчев с отличието „Почетен гражданин на гр.Сопот“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 72

Относно: Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет – Сопот.

Забележка: Писмо от Кмета на Община Сопот за връщане на Решение №72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 73

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на "Център за работа с деца" /ЦРД/ - Сопот за срок до 25 години на имот, публична общинска собственост - "Шошева къща" с идентификатор 68080.502.523.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 74

Относно: Определяне на двама представители на Общински съвет - Сопот, които да участват в Общинския съвет и Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 75

Относно: Включване на територията на Община Сопот в т.нар."преходна" зона на потенциален биосферен резерват, обявен по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, включващ територията на Национален парк "Централен Балкан".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 76

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

Забележка: Писмо от Областен управител за връщане на Решение №76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 77

Относно: Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Генерал инж.Георги Ямаков в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.5184 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 77

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 78

Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на „Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот“

Забележка: Писмо от Кмета на Община Сопот за връщане на Решение №78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 79

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение 72, взето с поименно гласуване с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно:Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет - Сопот

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 80

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение 78, взето с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 81

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение 76, взето с поименно гласуване с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 82

Относно: Разрешение за съществуването на формирани паралелки с брой ученици под нормативно определения в СУ“Иван Вазов“ – Сопот за учебната 2016/2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 83

Относно: Приемане на нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 83

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 84

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 85

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.405.217, 68080.405.225, 68080.405.254, 68080.406.43, 68080.406.62, местност "Яса тепе" и 68080.466.5575, местност "Манастирски лозя" чрез търг с явно наддаване.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 85

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 86

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2016 г. – юни 2016 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 86

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 87

Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2015 година.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 88

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 88

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 89

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" в землището на гр.Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 90

Относно: Изменение на Решение №78, взето с Протокол №12 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. и прието повторно с Решение №80, взето с Протокол №13 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 14.09.2016 г. след връщане за ново обсъждане от Кмета на общината.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 91

Относно: Изменение на решение № 68, взето с поименно гласуване с протокол № 11 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 28.07.2016 г. и решение № 172, взето с поименно гласуване с протокол № 27 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 28.11.2013 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 92

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 01.11.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ 02-54 от 05.10.2016 г. и наш вх.№ С-4665 от 11.10.2016 г.на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 93

Относно: Определяне на представител на Община Сопот в Общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 94

Относно: Организиране на публично обсъждане на проект за решение по ДЗ 92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г., внесени от Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 95

Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 96

Относно: Въвеждане системата на делегираните бюджети, считано от 01.01.2017г., в следните детски заведения на територията на Община Сопот: 1. ДГ "Роза"; 2. ДГ "Слънчево детство"; 3. ДГ „Приказен свят".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 97

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККК/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" в землището на гр.Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 97

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 97

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 98

Относно: По-нататъшното развитие на Гражданско дело № 942 по описа на Окръжен съд - Пловдив за 2016 г. и Изпълнително дело 20137580401726 (№ 1726/2013 г.) по описа на ЧСИ № 758 - Мариана Обретенова – Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 99

Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 100

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8193.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО ДОГОВОР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 101

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.176.624 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" за определяне ново предназначение на имота за "жилищно строителство".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 101

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 101

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 102

Относно: Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет – Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 103

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 103

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 103

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 104

Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска администрация" в Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 104

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 105

Относно: Изменение на Решение № 49, взето с поименно гласуване с протокол №9 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 30.05.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 106

Относно: Удължаване на срока на работа на временната комисия, създадена с решение № 78, взето с протокол № 12 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 107

Относно: Даване на разрешение за ползване на средства по набирателна сметка на Община Сопот ( BG21RZBB01553320066903), в размер на 80000.00 (осемдесет хиляди) лв., за покриване на временни касови разриви по бюджета на Община Сопот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 108

Относно: Даване съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 109

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

Забележка: Писмо от Областен управител за ново обсъждане на Решение №109

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 109

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 109

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 110

Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2017 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 110

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 110

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 111

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 111

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОГРАМА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------